วิเคราะห์เศรษฐกิจจีนจะไล่ทันอเมริกา จีนจะกลับมาเป็นศูนย์การค้าที่ยิง่ใหญ่

90

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน) ได้วิเคราะห์ เศรษฐกิจของจีนว่า จีนจะเป็นศูนย์กลางการค้าเช่นในอดีต ด้วยเหตุผล
๑. รัฐบาลจีนได้ผลักดันค่าแรงั้นต่ำจนอยู่ในระดับสูง ประมาณ 1,000 บาทต่อวัน หรือ3เท่าของค่าแรงขั้นต่ำของไทย
๒. รัฐบาลจีนกำลังผลักดันให้ค่าแรงและค่าครองชีพของประชากรจีนเท่ากับค่าแรงและค่าครองชีอของอเมริกาตามหลักการเศรษฐศาสตร์ตามตลาด(market economy) จ
๓. จีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก การมีเงินตราต่างประเทศอยู่ในท้องพระคลังมากที่สุดในโลก ทำให้สามารถออกบัตร(พิมพ์ธนาบัตรเงินหยวน)ได้ตามความต้องการของกระทรวงคลังโดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเฟ้อเพราะเป็นสิ่งที่จีนต้องการอยู่แล้ว มิฉะนั้น GDP จะตามไม่ทัน GDP ของสหรัฐฯ ขณะเดียวก้น การปล่อยให้เงินหยวนอ่อนลง ทำให้จีนได้ดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น เงินสำรองต่างประเทศในธนาคารชาติก็มากขึ้นทำให้สามารถซื้อบริษัทสินค้าไฮเทค พัฒนานวัตกรรมได้เท่านั้นตะวันตก
๔. สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ความอดอยากหิวโหยก็ไม่กลับมาเยือนจีนอีก
๕.ถ้ารัฐบาลไทยเอามาดูเป็นตัวอย่างบ้างก็จะทำให้ประเทศเจริญประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลจะเป็นที่สรรเสริญของประชาชน