จุฬาฯ – ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024

31

จุฬาฯ – ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ THE Awards Asia 2024

เมื่อคืนวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา Times Higher Education ได้จัดพิธีมอบรางวัล THE Awards Asia 2024 ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ THE Asia University Summit ณ Sunway University กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของไทย 2 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในสาขาโครงการวิจัยแห่งปี: ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากผลงาน “Chulalongkorn University Platform for Ageing Research Innovation and Thailand Platform for Ageing Research Innovation”

ขณะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค จากผลงาน “The Enhancing Potential of Innovation Community Strengthening, Songkhla Province”

โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของไทย 8 แห่งสามารถทำผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ใน 9 สาขา ได้แก่ 1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในสาขากลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี 2.มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาขาความเป็นผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในด้านผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 4.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค 5.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาโครงการวิจัยแห่งปี: ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

6.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาโครงการวิจัยแห่งปี: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสาขาการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาแห่งปี 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสาขากลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี และ 8.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว. กล่าวเพิ่มเติมว่ารางวัล THE Awards Asia เป็นรางวัลในระดับนานาชาติ ที่ Times Higher Education มอบให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อยกย่องในความเป็นผู้นำที่มีผลงานอันโดดเด่นและยกย่องในความเป็นเลิศในแต่ละด้านของทวีปเอเซีย โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 80 แห่ง เช่นจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยรางวัลดังกล่าวได้พิจารณาจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเซีย ที่ดำเนินการในปี 2023 โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง