ฮัจย์ยังมีเรื่อง!ห่วงรับสมัคร”คนทำงานฮัจย์” อาจไม่ครอบคลุม

122

ตามที่กรมการปกครองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลง  โดยเปิดให้วิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจการฮัจย์ของประเทศไทยได้ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ อาคารกรมการปกครองชั้น 6 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พ.ค. และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dopa.go.th นั้น มีการแสดงความห่วงจากฝ่ายต่างๆว่า การรับสมัครคนเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการปกครอง อาจได้กรรมการฯที่ไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่่านการแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีการคัดสรร โดยเลือกจากทุกฝ่ายที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับกิจกา่รฮัจย์ อาทิ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆผู้ประกอบการ ตัวแทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แต่การให้สมัครคนที่้สมัครอาจไม่ครอบคลุมทุกฝ่าย และอาจได้ไม่คนที่ทำงานจริง เพราะมุสลิมส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ไม่ชอบการสมัคร

“อยากฝากกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาอีกครั้ง โดยการสรรหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย ซึ่งกระทรวงมีข้อมูลอยู่แล้ว”