จอดรถที่นนทบุรี ระวังประกาศห้ามจอด 6 สาย

93

จอดรถที่นนทบุรี ระวัง! ตำรวจออกประกาศห้ามจอดรถ 6 ถนนสายหลัก มีผล 14 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี
ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิด และจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2559 ที่ลงนามประกาศโดยพลตำรวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี มีใจความสรุปว่า ด้วยในปัจจุบันปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีสภาพการจราจร ที่คับคั่งและติดขัดมากขึ้น ซึ่งปัญหาการจราจรติดขัดของประเทศไทยติดในลำดับต้น ๆ ของโลกในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นที่ตั้ง ของหน่วยราชการที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับมีห้างสรรพสินค้า ชุมชน หมู่บ้าน อาคารที่พักอาศัย จำนวนมาก มีปริมาณผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นตามลำดับ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างยิ่ง และรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร ในเขตจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร จึงออกข้อบังคับ อาทิ ห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนน ดังต่อไปนี้ ถนนงามวงศ์วาน ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกแคราย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ, ถนนติวานนท์ ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่แยกแคราย ถึงสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ , ถนนไทรน้อย – ต้นเชือก (นบ ๕๐๒๗) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๐ ถึงกิโลเมตรที่ 3 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ, ถนนบ้านกล้วย – ไทรน้อย (นบ ๑๐๑๓) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 11 ถึงกิโลเมตรที่ 13 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ, ถนนไทรน้อย – วัดยอด (นบ ๓๐๑๗) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 1 ถึงกิโลเมตรที่ 7 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. และเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถนนบางกรวย – ไทรน้อย (นบ ๓๒๑๕) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 22.5 ถึงกิโลเมตรที่ 26 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นต้น โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559