มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up” มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

37

เมื่อเวลา เวลา 09.00 น. วันที่18 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และบริษัท Starlight Education Group Ltd. ได้หารือแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Skill Up เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผ่านทางวิชาการ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางด้านแพลตฟอร์มทางการศึกษา ให้ผู้เรียนเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาเครือข่าย อาทิ หลักสูตรทางการศึกษา STEM หลักสูตรทักษะเพื่อการทำงาน หลักสูตรความยั่งยืน และหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งบริษัท Starlight Education Group Ltd.จะดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของแพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาเครือข่ายเข้าถึงการใช้งานให้แก่นักเรียนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสู่การเป้นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานระดับสากล ในการนี้ ก่อนการดำเนินโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย 1. ทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี สำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2 ทุน 2 ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชา จาก บริษัท เกษตรรุ่งเรือง แทรกเตอร์ แอนด์ คอมไบน์, บริษัท คูโบต้า บุรีรัมย์ จำกัด, บริษัท มิตซูแสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด และ บริษัท มิตซูแสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด สาขาที่ประเทศกัมพูชา และพม่า จำนวน 10 ทุน 3.ทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟันด์อีสาน (Fund Isaan) สำหรับนักศึกษาชาวไทย จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 12,000 บาท 4.ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาจาก ฯพณฯ ฮี นันซี อดีตเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศบรูไน และนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคณะจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 9 ทุน 5.ทุนเพชรอินทนิลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวไทย จำนวน 5 ทุนและ 6.ทุน ENHANCING EQUALITY IN ENERGY FOR SOUTHEAST ASIA (E4SEA) GENDER INCLUSIVE ENRGY SCHOLARSHIP AND INTERNSHIP PROGRAM สำหรับนักศึกษาชาวลาวในระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ในการนี้ ก่อนการดำเนินโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย 1. ทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี สำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2 ทุน 2 ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชา จาก บริษัท เกษตรรุ่งเรือง แทรกเตอร์ แอนด์ คอมไบน์, บริษัท คูโบต้า บุรีรัมย์ จำกัด, บริษัท มิตซูแสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด และ บริษัท มิตซูแสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด สาขาที่ประเทศกัมพูชา และพม่า จำนวน 10 ทุน 3.ทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟันด์อีสาน (Fund Isaan) สำหรับนักศึกษาชาวไทย จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 12,000 บาท 4.ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาจาก ฯพณฯ ฮี นันซี อดีตเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศบรูไน และนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคณะจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 9 ทุน 5.ทุนเพชรอินทนิลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวไทย จำนวน 5 ทุนและ 6.ทุน ENHANCING EQUALITY IN ENERGY FOR SOUTHEAST ASIA (E4SEA) GENDER INCLUSIVE ENRGY SCHOLARSHIP AND INTERNSHIP PROGRAM สำหรับนักศึกษาชาวลาวในระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน

ภาพ/ข่าว: ดนัย ชุณหกิจขจร และทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์