“อนุทิน”เล็งปรับเวลาแข่ง”วัวลาน” เป็น 18.00-6.00น.กระตุ้นท่องเที่ยว “เพชรบุรี”

6

โฆษก มท. เผยมหาดไทยพร้อมชง ครม. เคาะกฎกระทรวงกำหนดเวลาเล่นแข่งวัวลาน 18.00 น. ถึง 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” มอบปกครองวางมาตรการกวดขัน ป้องกันผลกระทบสังคม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้การแข่งขันวัวลาน  จ.เพชรบุรี มีความยืนหยุ่น สอดคล้องกับการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งนิยมเล่นในเวลากลางคืน และเป็นประเพณีการละเล่นที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ…) ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 พร้อมดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอนุญาตเล่นแข่งขันวัวลาน เป็น 18.00 น. ถึง 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดเวลาอนุญาตให้เล่นในเวลา 7.00 -19.00 น. โดยขั้นตอนถัดจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

น.ส.ไตรศุลี  กล่าวว่า เพื่อให้การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตให้เล่นแข่งวัวลานเป็นเวลากลางคืนไม่สร้างผลกระทบเชิงสังคม นายอนุทินได้มอบให้กรมการปกครองวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรม การระบาดของยาเสพติด การมั่วสุมของเยาวชน อุบัติเหตุหรือการจราจรในเวลากลางคืน ปัญหาด้านการสาธารณสุข ขยะมูลฝอย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวดำเนินการเพื่อกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ อาทิ  เจ้าของสถานที่ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดให้มีการเล่นแข่งขันวัวลานให้ชัดเจน สถานที่ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง  จัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น จุดตรวจเข้า-ออก บุคคลและยานพาหนะ เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืน หรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่ อย่างน้อยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่มีการเล่นแข่งขันวัวลาน และกล้องวงจรปิดตอ้งอยู่ในสภาพใช้งาน และมีจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เจ้าของสถานที่ต้องห้าม ไม่ยินยอม หรือปล่อยปะละเลยให้มีการเล่นการพนันชนิดอื่น รวมถึงการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเล่นที่เข้าข่ายเป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์โดยเด็ดขาด เช่น ใช้ยาหรือสารกระตุ้น หรือใช้อุปกรณ์เฆี่ยนตีสัตว์

“กระทรวงมหาดไทยประเมินว่าการปรับเวลาเล่นแข่งวัวลานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลานรวมถึงอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นวัวลานซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับหากมีการอนุญาตให้มีการเล่นที่สอดคล้องกับการละเล่นที่แท้จริง ภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลจัดการให้การเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” น.ส.ไตรศุลี กล่าว