ดร.วินัย ดะห์ลัน กระตุ้นรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานฮาลาลคุ้มครองผู้บริโภค

110

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผลักดันรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานฮาลาลคุ้มครองผู้บริโภค สร้างจิตสำนึกคนทำงานเพื่อฮาลาล คำนึงถึงส่วนส่วนรวม ระบุ ฮาลาลมีประโยชน์เพื่อคนทั้งโลก

รศ.ร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวในระหว่างเปิดการสัมมนา โครงการอบรมสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานฮาลาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคว่า ในการบริโภค มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้บริโภค ภาคราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และผู้ประกอบการ แต่โดยส่วนมาก ฝ่ายราชการที่เป็นตัวกลางจะถูกดึงโดยผู้ประกอบการ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริโภคจะต้องรวมตัวกัน เมื่อผู้บริโภครวมตัวกัน ก็จะเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาคุณภาพและบริการที่ดีขึ้น ซึ่งประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับคนใดคนหนึ่ง แต่จะตกอยู่กับสังคมโดยรวม การทำงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวม

“ระบบอิสลามมีกรอบคิดการทำเพื่อส่วนรวมมาก่อนตะวันตก คำว่า อุมมะห์ หรือผลปะโยชน์เพื่อประชาชาติ การรวมกลุ่มกัน จึงเป็นการทำงานเพื่ออิสลาม ซึ่งจะต้องมีการสร้างเครือข่ายฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และรัฐที่ถูกดึงโดยผู้ประกอบการ หน้าที่ของรัฐจะต้องออกมาปลุก เตือนผู้ประกอบการให้เห็นว่า การดำเนินกิจการที่เป็นหน้าที่ตนเอง ปลุกเราผู้บริโภคได้รวมกัน การแสดงออกของพวกเรา จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบฮาลาล” ดร.วินัย กล่าว
ดร.วินัย กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสของคนที่ไม่เข้าใจอิสลาม จะต้องสร้างความเข้าใจให้รับรู้ว่า จริงๆแล้วใน อัลอิสลาม เรื่องของฮาลาลเป็นประโยชน์เพื่อทุกคน ทุกวันนี้ สินค้า90% วางจำหน่ายทั่วโลกอยู่ในข่ายฮาลาล เพียงแต่ไม่มีการรับรอง ซึ่งต้องแยกระหว่างที่รับรองกับไม่รับรอง ซึ่งด้วยกระแสสังคม สิ่งที่ยังไม่มีการรับรองจะเพิ่มการรับรอง มากขึ้น ซึ่งจะต้องสร้าคงามเข้าใจว่า ทำเพื่อใคร ทำเพื่อองค์กรหรือผู้บริโภค