อ.สุไหงโก-ลกวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มรับเปิดเทอม เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ

87

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก วางมาตรการเข้มรักษาความปลอดภัยครูรับเปิดเทอม โดยครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพ มีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ประกอบด้วยตำรวจ ทหาร อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เป็นกำลังหลัก พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือให้เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่

โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบแต่ละเขตประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โดยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเป็นคู่บัดดี้ และใช้แอพลิเคชั่นไลน์ รวมทั้งวิทยุสื่อสารที่สามารถประสานงานและขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน คณะครูต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเวลาในการเดินทางต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่คู่บัดดี้ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำชุด ชรบ.และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันแผ้วถางป่าตลอด2ข้างทาง โดยต้องดำเนินการต่อเนื่อง จัดมาตรการถนนปลอดภัยตามห้วงเวลาที่กำหนด ทุกชุดปฏิบัติการต้องแต่งกายด้วยชุดของต้นสังกัดที่บอกฝ่ายอย่างชัดเจน จุดเสี่ยงทุกจุด จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะทางโค้ง ทางแยก ทางเลี้ยว หมั่นตรวจสอบหาวัตถุต้องสงสัยตามรายทาง และจุดที่มักก่อเหตุ อาทิ เสาไฟฟ้าและคอสะพาน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ร่วมกับลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน ให้อยู่รักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน จัดเวรยามลาดตระเวนบริเวณโดยรอบโรงเรียนในเวลากลางคืน

ขณะที่ในส่วนของโรงเรียนทุกแห่ง ขอให้ทุกโรงเรียนเข้า-ออกช่องทางเดียว ตรวจสอบกล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย หากชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน มีการจัดแผนรักษาความปลอดภัย และแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อนำมาปรับใช้ร่วมกับมาตรการของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง และก่อนเปิดเทอมต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกันเพื่อให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างฝ่ายความมั่นคงและคณะครูในพื้นที่รับผิดชอบ