คนท่าอิฐร่วมประชาพิจารณ์สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่

365

มื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ชาวบ้านต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี และใกล้เคียงได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ บริเวณถนนสนามบินน้ำและตำบลท่าอิฐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกอบต.ท่าอิฐ ร่วมชี้แจงด้วย

กรมทางหลวงชนบท ได้ขี้แจงถึงผล เรื่องการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งลักษณะของโครงการ ชาวบ้านให้ความสนใจซะกถามเนื่องจากมีการเวนคืนที่ดินทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบ