สภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่มอบซากาตเก็กกำพร้า-หญิงหม้าย คนชรา

247

ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ มัสยิดอัลยาเมียะฮ์ ช้างคลาน เชียงใหม่ สภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่จัดพิธิมอบเงินซะกาตตาม”โครงการมอบเงินซะกาต” ครั้งที่ 7 ปีฮิจเราะฮ์ 1438

สภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่มอบเงินซะกาตให้แก่เด็กกำพร้า สตรีหม้ายที่ยากจนขัดสน คนชราผู้ป่วยที่ยากจนขัดสน และมุอัลลัฟ ผู้มีสิทธิรับเงินซะกาตตามศาสนบัญญัติ

จากนั้นคุณรัตนภรณ์ มะหะหมัด คณะกรรมการ แสดงความยินดี และมอบดอกไม้แก่สมาชิกสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ และผู้ประสบความสำเร็จในโอกาสต่าง ๆ
นายอนันต์ปัญญาวีร์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามเชียงใหม่ แทน ประธานฯ ให้โอวาทแก่ผู้รับซะกาต
อิหม่ามมุสตอฟา หะซัน บรรรยายศาสนธรรมหัวข้อ “ซะกาต” อาจารย์ซอและห์ แสวงศิริผล บรรยายศาสนธรรมศาสนอิสลามเรือง “รอมฏอนการีม” เพื่อให้ผู้เข้าร่วม และผู้มารับซะกาต มีโอกาสฟังศาสนาในวันแรกของรอมฏอน สามารถนำ ไปคิด พิจารณา นำสู่การปฏบัติ และบอกต่อไปยังครอบครัว เป็นแบบอย่างให้สังคม ส่งผลให้ความดี ที่ได้รับมาปฏืบัติ ส่งต่อในวงกว้าง อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีการเอื้ออาทร กันและกันต่อไปอย่างยั่งยืน อินชาอัลลอฮฺ