นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ ตรวจเยี่ยมมัสยิดท่าสนมอบอินทผาลัมให้กำลังใจทำความดีเดือนรอมฎอน

390

นายอำเภอเมือง.. เมืองคนดีลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน(ถือสีลอด)รักษาศีลยึ่นมั่นคำสอน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.นายชุมพล สุกใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมบ้านท่าสน พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้นำศาสนาในโอกาสเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติ โดยมี นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) บิหลั่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการมัสยิด ตลอดจนพี่น้องสัปบุรุษมัสยิดรียาดุนมุมีนีนบ้านท่าสน ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
นายชุมพล สุกใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวมุสลิมบ้านท่าสนซึ่งตนเองนั้นสมัยเป็นนายอำเภออยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจวิถีชีวิตพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างดีสำหรับในเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมจะเคร่งครัดในเรื่องของการทำความดีต่อพระเจ้า เพื่อได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าตั้งตนอยู่ในศีลธรรมตามคำสอนท่านศาสดาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่เจตนารมณ์ตั้งไว้


นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชาในหลวงรัชกาลที่เก้าให้ชุมชนนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพอมีพอกินตามทฤษฎีพระราชาของเรา เพื่อการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป และเรื่องยาเสพติดในบ้านเมืองของเราที่เป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกับครอบครัว และเยาวชนอนาคตของชาติ คอยบ่อยทำลายบุคลากรที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนองค์กรระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับอื่นๆเมื่อหลงผิด สร้างความเสียหายทุกหย่อมหญ้า และอีกหนึ่งปัญหาคือปัญหาขยะทีเราต้องบริหารจัดการให้ได้ภายในชุมชนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้าน ซึ่งสำหรับเพื่อนบ้านแล้วตามหลักศาสนาอิสลามแล้วถึงขนาดว่าศาสนาให้ความสำคัญเกือบๆจะสามรถรับมรดกกันได้ เป็นคำสอนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สามารถสร้างความรักความสามัคคี ดูแลกัน ป้องกันอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี ผมอวยพรให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในการทำความดีและเป็นคนดีร่วมดูแลประเทศชาติของเราต่อไปเพื่อให้ลูกหลานในอนาคต
ด้านอีหม่ามซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนชุมชนมุสลิมบ้านท่าสนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ท่านนายอำเภอยังบอกอีกว่ามีกิจกรรมอะไรขอให้บอกมา ยินดีจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะเพื่อให้ภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากที่สุด ในการนี้ยังมอบอินทผาลัมและอาหารให้กับโต๊ะอิหม่ามไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกด้วย