ศูนย์ราชการฯเลี้ยงละศีลอด บรรยากาศชื่นมื่น

204

 

ศูนย์ราชการฯแจ่งวัฒนะจัดงานเลี้ยงละศีลอด เชื่อมสัมพันธ์กับข้าราชการและสังคมมุสลิม

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00น. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้จัดงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 IFTAR DINNER 2016 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 2550 ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) โดย นายกรานต์ ฉายาวิจิตร์ศิลป์ ผู้อำนวยการอวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธพส. ได้กล่าวรายงานว่า ธพส. เป็นผู้ดูแล บริหารจัดการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 2550 ได้จัดเลี้ยงละศีลอดซึ่งถือว่า เป็นการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม ถือเป็นเดือนแห่งความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการประกิบศาสนกิจที่สำคัญทางศาสนา และมีมิติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในมิติเชิงสังคม รวมถึงผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯแบะชุมชน สำหรับกิจกรรมได้การบรรยายศาสนธรรมเรื่อง “การถือศีลอดในแดนสยามแผ่นดินแห่งพหุวัฒนธรรม” โดยนายสันติ (อ.อาลี) เสือสมิง และกล่าวโอวาทและพรดุอาอ์ โดยนายประสาน (อ.ชะรีฟ) ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และร่วมละศีลอด รวมทั้งพิธีละหมาดมัฆริบ และรับประทานอาหารพร้อมกัน

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรามการผู้จัดการ ธพส. ในฐานะประธานเปิดงานได้กล่าวว่า ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในมิติเชิงสังคมกับพี่น้องชาวมุสลิมของหน่วยงานราชการภายใน และหน่วยงานโดยรอบศูนย์ราชการฯ รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้า และชุมชนบริเวณแจ้งวัฒนะ

สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนนั้นถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวมุสลิมได้มีโอกาสทดสอบความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท การยึดมั่นในการทำความดี ซึ่งจะทำให้เกิดความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น รวมไปถึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเช่นกัน จุงเป็นเรื่องน่ายินดีที่พี่น้องมุสลิมได้ดำเนินตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามอย่างพร้อมเพรียงกันในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญคือเพื่อพี่น้องชาวมุสลิมได้แสดงความยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้า ได้ฝึกฝนความอดทน มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความสุขงอกงามด้วยคุณธรรม อันจะส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความสงบสุขร่มเย็นต่อไป

นายประสาน (อ.ชะรีฟ) ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การที่จัดงานละศีลอดของศูนย์ราชการ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ การสร้างไมเตรีระหว่างพี่น้องในสังคมไทย ที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันมายาวนานอย่างสงบสุข

การถือศีลอด เป็นสิ่งที่มุสลิมปฏืบัติตามหลักศาสนาที่จะให้ผลอย่างหนึ่งคือ ความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้า ถือศีลอดโดยไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีงามตลอดทั้งวัน ซึ่งความซื่อสัตย์นี้จะติดตัวไป ในการกระทำทุกอย่าง การทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถไว้วางใจได้