ราชกิจจานุเบกษาให้ทหารพ้นจากราชการ

12809

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมราชองครักษ์ ตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการ

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารพ้นจากราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมราชองครักษ์ ตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการ รับบำเหน็จบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 6 ราย ดังนี้

1.พลเอก วิเศษ คงอุทัยสกุล
2.พลอากาศเอก สุพจน์ ครุฑพันธุ์
3.พลเรือเอก ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ
4.พลเอก ณพล บุญทับ
5.พลเอก สมชาย หิรัณยัษฐิติ
6.พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ