มุฟตีแห่งจาร์แดน ชี้ การศึกษาที่ถูกต้อง และการยอมรับความแตกต่าง คือหนทางแห่งสันติสุข

111

ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุดจอร์แดนย้ำการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกสังคมสงบสุขและสมานฉันท์
ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุด(มุฟตี) แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ยืนยัน การศึกษาทำให้ทุกสังคมมีความสมานฉันท์ และอิสลามสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนต่างศาสนาได้อย่างให้เกียรติและกลมกลืน ในการสัมมนาอิสลามศึกษา ที่ ม.อ.ปัตตานี

ในการสัมมนาอิสลามศึกษา ครั้งที่ 4 การศึกษาอิสลาม : พลังแห่งการขับเคลื่อน ในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อะหมัด อัล-คาไลเลห์ (Dr.Mohammad Ahmad Musallam Al-Khalaileh) ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุด(มุฟตี) ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กล่าวว่า การเลี้ยงดูลูกหลานที่ถูกต้อง และการศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องจะส่งผลให้สังคมสงบสุข อิสลามต้องการให้มุสลิมเป็นผู้รู้และผู้ทันสมัย มีความเคารพผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ทั้งเพศชาย และหญิง เพื่อต้องการให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อิสลามอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้ และมุสลิมที่มีความรู้ ก็จะเคารพในสิทธิของผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง การศึกษามีความสำคัญไม่เพียงต้องการสร้างให้มุสลิมเป็นคนดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้มุสลิมที่ได้รับการศึกษา ได้สร้างประโยชน์ให้สังคมด้วย

ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุด(มุฟตี) ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กล่าวต่อไปว่า จากหัวข้อการสัมมนา “การศึกษาอิสลามพลังแห่งการขับเคลื่อน ในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ดังนั้นหน้าที่ของเราคือต้องสร้างมุสลิมที่มีความรู้ สร้างครูที่มีความรู้ เพราะการศึกษาสร้างคนดี ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากเราไม่มีความรู้ หากครอบครัวอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานมาอย่างดี ส่งเสริมให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา สิ่งนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลให้สังคมสงบสุข มุสลิมที่ดีต้องยึดแนวทางที่เป็นกลาง ยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคม ความแตกต่างในศาสนา ให้เกียรติผู้อื่น มีความเมตตา และให้ความยุติธรรม ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ และจะส่งผลให้สังคมทุกสังคมมีความสงบสุข