Halal twenty four รับจัดประชุม สัมมนา กลุ่มย่อย เครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม

179

สถาบัน ฮาลาล ทเวนตี้โฟร์ (Halal twenty four Institute)

Halal twenty four รับจัดประชุม สัมมนา กลุ่มย่อย เครือข่าย ทีมงาน เปิดตัวสินค้า ปชส.ธุรกิจ ขนาด 15-20 คน

อำนวยความสะดวก ทั้ง อุปกรณ์ อาหาร เครื่อง ดื่ม ครบครัน

Halal twenty four ชั้น 2 Bella Cairo ซอย ศรีนครินทร์ 11 ตรง ข้าม รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งขยายธุรกิจที่ฮาลาลสู่วิถีชุมชนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมอาชีพฮาลาล ประสานธุรกิจมุสลิม เอิบอิ่มเพื่อศาสนา พัฒนาผู้ศรัทธาในอิสลาม

นโยบาย (Policy)
เป็นมิตรกับทุกองค์กรที่ สร้างประโยชน์ต่อสังคม

คณะบริหาร (Board)
พ.อ.สรศักดิ์ อนันตสมบูรณ์
สุเทพ เลาะลาเมาะ
มนตรี เลาะวิถี
สุกรี สุวินัย

คำขวัญ (Motto)
ทุกมิติของชีวิต
ที่ใกล้ชิดหลักการ