กรมการปกครองเตือนพี่น้องมุสลิม ชวนไปฮัจย์ฟรี หลอกลวง!

219

กรมการปกครองเตือนพี่น้องมุสลิม ชวนไปฮัจย์ฟรี หลอกลวง!

“ด้วยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้รับรายงานว่า มีบุคคลอ้างว่าเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฮัจย์ ได้ออกข้อความทางสื่อออนไลน์ แจ้งผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ให้ไปพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ด้วยเที่ยวบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเวลา 22.00 น.ของวันเดียวกัน
สำนักเลขาธิการ ฯ ขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริง ดังนี้
1. บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 8,833 คนไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียไว้เพียง 31 เที่ยวบินเท่านั้น โดยเที่ยวบินสุดท้ายจะออกเดินทางท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.40 น.
2. สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย ได้ปิดให้บริการในการออกหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560
3. สำนักเลขาธิการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบนิติบุคคลดังกล่าวในทะเบียนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ของสำนักเลขาธิการฯ แต่อย่างใด
ดังนั้น กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาพี่น้องชาวไทยมุสลิม ให้ระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปประกอบพิธีฮัจย์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และหากเห็นว่า ตนน่าจะถูกหลอกลวงแล้ว ให้รีบแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านของท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”