จุฬาฯร่วมกับกรมศาสนา จัด “นาซีฮัตออนทัวร์” สร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่

82

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันนี้คณะกรรมการภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ด้านเยาวชน ได้จัดโครงการ “นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องศาสนาที่ถูกต้อง การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่อในระดับมหาวิทยาลัยใกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีชมรมมุสลิมได้เข้าศึกษา จำนวน ๓๒ มหาวิทยาลัยโดย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประธานชมรมมุสลิมและผู้แทน ทั้ง ๓๒ มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อเนื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างให้เยาวชนได้กลับไปทำความเข้าใจแก่ครอบครัว ชุมชน และในจังหวัด อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีด้านศาสนาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม นำไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน