‘ร.10’อัญเชิญ’พระผอบ’บรรจุที่วัดราชบพิธ-วัดบวรนิเวศฯ

135

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 17.51 น. เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเสด็จและยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพระราชยานจาก พระศรีรัตนเจดีย์ มีตํารวจหลวงนํา ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อัญเชิญไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์พระที่นั่ง ยาตราขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี โดยขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ มี พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงม้านํา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารแล้ว กองเกียรติยศทหารม้า รักษาพระองค์ขบวนหลังตาม ขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปตามถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวา ถนนสนามไชย เลี้ยวซ้ายถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้าย ถนนราชบพิธ ขบวนหน้าทหารม้ารักษาพระองค์แห่นํารถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เทียบที่ประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารเข้าซุ้มประตูวัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ เสด็จพระราชดําเนินตามพระบรมราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ ในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธอังคีรสพระประธาน ในพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอดิเรก