กองทุนอิสลามธ.ก.ส. ฝาก-กู้ ทางเลือกที่ไม่ผิดหวัง

437
กองทุนธนาคารอิสลาม ธกส.ได้จัดงานส่งต่อความดี เป็นครั้งที่ 3 เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ฝากเงินกับธนาคาร เดินทางไปฮัจญ์และอุมเราะห์ กลายเป็นระบบการเงินอิสลามที่ได้รับการสนองจากลูกค้ามุสลิมเป็นอย่างดี มีเงินกองทุนสูงถึง 4,000 ล้านบาท ให้บริการทั้งฝากเงินและให้กู้ตามหลักอิสลาม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509  มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร และได้ดูแลพี่น้องมุสลิมผ่านระบบการเงินตามหลักชารีอะฮ์ แยกระบบงานจากระบบดอกเบี้ย แบ่งส่วนงานดูแล โดยจัดตั้งกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. เป็นส่วนหนึ่งของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นวินโดว์หนึ่งของธนาคารก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง
นายสมบูรณ์ ศุภกิจกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ผู้ดูแลกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. กล่าวว่า กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. ให้บริการรับฝากเงินผ่านสาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นปีบัญชีของธนาคารวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1,250 สาขา มียอดเงินฝากรวมทั้งสิ้น 1,999 ล้านบาท (65,472 บัญชี) เพิ่มจากปีบัญชี 30% เงินฝากมี 2 ประเภท คือ ฝากประจำ เป็นเงินฝากเพื่อการลงทุนตามหลักมุฎอรอบะฮ์ จ่ายผลตอบแทนหลังจากได้นำเงินไปลงทุนแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะประกาศอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและจ่ายผลตอบแทนตามสัดส่วนในระยะเวลาที่ฝากยอดเงินฝากเพื่อการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 594 บัญชี จำนวนเงินฝาก 298 ล้านบาท
เงินฝากประเภทที่สอง คือ เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินฝากรักษาทรัพย์ตามหลักวาดีอะฮ์ ผู้ฝากฝากเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์ ไม่ประสงค์จะรับผลตอบแทน และอนุญาตให้ธนาคารนำไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา หากธนาคารนำไปลงทุนและได้รับตอบแทน ธนาคารจะจ่ายหรือไม่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากก็ได้ เงินฝากรักษาทรัพย์ ณ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 64,878 บัญชี ยอดเงินฝาก 1,414 ล้านบาท ธนาคารนำเงินฝากทั้งสองประเภทนำไปให้บริการทางด้านสินเชื่อซื้อขายสินค้า ตามหลักมูรอบาฮะฮ์ นำผลกำไรจัดสรรเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากในอัตรา 70:30 จัดสรรเข้ากองทุนซะกาต 2.50% กองทุนฮัจญ์และอุมเราะห์ 5% ณ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 2,983 ราย เป็นเงิน 1,444 ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 6.25%
ขณะเดียวกัน กองทุนอิสลามธ.ก.ส.ได้ปล่อยกู้ตามหลักการเงินอิสลาม คือ ไม่มีระบบดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยนำเงินจากกองทุนที่ได้จากการรับฝากเงินมาปล่อยกู้ โดยการปล่อยกู้ใช้หลักซื้อมาขายไปธ.ก.ส.จะเป็นเหมือนผู้ซื้อวัตถุดิบและให้ผู้ขายไปขายต่อหรือไปผลิตสินค้า แต่ในทางปฏิบัติธ.ก.ส.จะให้เป็นเงินสด และมอบอำนาจให้ผู้กู้ยืมไปดำเนินการแทนธ.ก.ส.ทำให้มีความสะดวกคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งมีมุสลิมสนใจกู้ในกองทุนดังกล่าวจำนวนมาก นายสมบูรณ์ กล่าวว่า กองทุนอิสลามธ.ก.ส.  ได้จัดรางวัลสำหรับผู้ฝากเงินแบบรักษาทรัพย์กับธนาคารเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ฝากเงินที่ไว้วางใจฝากเงินกับธนาคาร โดยมอบรางวัลเดินทางไปฮัจญ์และอุมเราะห์ ซึ่งในปี 2558 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีการจัดงานภายใต้ชื่องาน “มหกรรมส่งต่อความดี ครั้งที่ 3” ที่ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เพื่อส่งมอบความดีให้กับลูกค้าเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) กับกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.และส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอูดิอาระเบีย ซึ่งเป็นการส่งมอบความดี ให้กับผู้ฝากเงินรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) ที่ฝากเงินกับธนาคารในรอบปีที่ผ่านมา
การมอบรางวัลพิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่ฝากเงินรักษาทรัพย์ (วาดิอะฮ์) ที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี จำนวน 2,000 บาท ฝากติดต่อ 3 เดือน จะได้คูปองสิทธิ์จับรางวัลฮัจญ์และหรืออุมเราะห์จำนวน 1 สิทธิ์ ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้กับผู้ฝากออมเงินไม่ต้องรอให้เงินครบจำนวนที่ใช้เดินไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในปีนี้มีจำนวนลูกค้าที่มีสิทธิ์จับรางวัลจำนวน 14,160 ราย จำนวนคูปองสิทธิ์จับรางวัล 433,893 สิทธิ์ จำนวนรางวัล 42 รางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 รางวัลฮัจญ์ จำนวน 13 รางวัลๆ ละ 180,000 บาท
 รางวัลอุมเราะห์ จำนวน 29 รางวัลๆ ละ  60,000 บาท
เพื่อกระจายโอกาสในการมอบรางวัลจึงกำหนดวิธีการจับรางวัลเป็น 2 รอบๆ แรก แบ่งกลุ่มจับรางวัลตามสัดส่วนเงินฝากและจากจำนวนกลุ่มฝ่ายภาค 9 ฝ่ายภาค จำนวน 5 กลุ่ม
 ฝนบ.ฝนล.ฝอบ.ฝอล.ฝตต จำนวน 6,056 สิทธิ์ รางวัลฮัจญ์ 1 รางวัล อุมเราะห์ 1 รางวัล
 ฝกล.สกน. จำนวน 54,762 สิทธิ์ รางวัลฮัจญ์ 1 รางวัล รางวัลอุมเราะห์ 2 รางวัล
 ฝตอ. จำนวน 35,619 สิทธิ์ รางวัลฮัจญ์ 1 รางวัล รางวัลอุมเราะห์ 2 รางวัล
 ฝตบ. จำนวน 51,39 สิทธิ์ รางวัลฮัจญ์ 1 รางวัล รางวัลอุมเราะห์ 2 รางวัล
 ฝตล.จำนวน 286,062 สิทธิ์ รางวัลฮัจญ์ 2 รางวัล รางวัลอุมเราะห์ 3 รางวัล
รอบที่สองจะรวมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นรางวัลระดับประเทศ รางวัลฮัจญ์ 8 รางวัล อุมเราะห์ 19 รางวัล
ในการจับรางวัลเพื่อมอบทุนเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการส่งมอบความดีให้ผู้ฝากเงินที่ไม่ประสงค์จะรับผลตอบแทน แต่ธนาคารได้นำเงินไปลงทุนเมื่อธนาคารได้รับผลตอบแทนก็มอบเป็นฮาดียะห์ให้กับลูกค้า จำนวนผู้มีสิทธิ์มีเป็นจำนวนมากเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนของที่มีจำกัด สามารถใช้วิธีการจับฉลากเพื่อมอบสิทธิ์ให้กับคนใดคนหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็มีส่วนช่วยสนับสนุนโอกาสให้มีรางวัลในครั้งนี้ โดยในการจับรางวัล มี อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี มีนางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการจับรางวัลปรากฏว่า
กองทุนอิสลาม ธกส. เป็นกองทุนที่นับว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องมุสลิมในการนำเงินมาฝากและกู้ยืมเงิน เป็นทางเลือกที่มั่นคงเพราะเป็นธนาคารของรัฐ และปลอดภัยจากระบบดอกเบี้ย เพราะการบริหารแยกออกมาชัดเจน

รางวัลอุมเราะห์

 ลำดับ      ชื่อ-สกุล CIF สาขา สนจ.
 1. นายศิริราช ไชยวงค์ 12391162 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
 2. นางวีณา ไทยพิทักษ์ 25223742 หนองจอก กรุงเทพมหานคร
 3. นางต้องตา มาลีพันธ์ 7772886 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
 4. นายประสิทธิ์ เลาะเซ็น 4961762 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
 5. นางละมัย อะหมัดตอเฮต 12222564 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
 6. นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์หมัด 15386148 ไชยา สุราษฏร์ธานี
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮ์ จำกัด 14510939 เหนือคลอง กระบี่
 8. นางอะหวอ หมันหลัง 9205297 นาทวี สงขลา
 9. นายมูฮำหมัดอัดนันท์ พาลีเขตต์ 24968126 ปัตตานี ปัตตานี
 10. มัสยิดนูรูลอิหสาน   23219040 ปัตตานี ปัตตานี
 11. นางมาริยำ ยีมะมิง 23258955 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
 12. เด็กหญิงฟาตีมาห์ เปาะจิเส็ง 12709004 ยะหา ยะลา
 13. นางสุดาพร นายาว 10442996 อ่าวลึก กระบี่
 14. นางสาวอามีนะห์ สิเดะ 25230603 เบตง ยะลา
 15. นายวิชัย สุระคำแหง 8345300 เทพา สงขลา
 16. นายชัยมงคล เดชแอดำ 22914393 ปากช่อง นครราชสีมา
 17. นางมารีย๊ะ เจ๊ะกา 13653681 แว้ง นราธิวาส
 18. นางแอเส๊าะ แวบือซา 24246848 รามัน ยะลา
 19. นายแวบือราเฮง แวมามุ 9425095 ปัตตานี ปัตตานี
 20. นางสาวละเอียด เกสง่า 11617500 ทุ่งหว้า สตูล
 21. นางสาวรอมละ เวาะเลง 24376059 ปัตตานี ปัตตานี
 22. นางคอดีเยาะห์ เลาะวิถี 24982449 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
 23. นายสอบรี อาแว 5569475 ตันหยงมัส นราธิวาส
 24. นางสาวเสาวลักษณ์ ปาแว 24178906 ยะลา ยะลา
 25. มัสยิดรอมาล 7318515 รือเสาะ นราธิวาส
 26. มูลนิธิ ดารุสสลามศึกษา 7716471 เทพา สงขลา
 27. นางสาวหะยีซะ มะซะ 1984276 ยะหา ยะลา
 28. นายสะหาก ขำวิลัย 10299811 หนองจอก กรุงเทพมหานคร
 29. นายอาทร วงษ์สันต์ 24953937 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 รางวัลฮัจญ์
 1. นายสะการียา ทิพย์ยอแล๊ะ 1129332 อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
 2. นายสุเมธ มะลา 23574676 นนทบุรี นนทบุรี
 3. นางละมัย อะหมัดตอเฮต 12222564 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
 4. นางสาวมิไลน่า ปาทาน 4294350 ถลาง ภูเก็ต
 5. นายอับดุลเลาะ กาเจร์ 24081640 แว้ง นราธิวาส
 6. สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด 24609156 ปาลัส ปัตตานี
 7. สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด 24609156 ปาลัส ปัตตานี
 8. นางสาวมุสลีฮะห์ อาลีมามะ 22871706 บันนังสตา ยะลา
 9. นายปรีชา เบ๊ะกี 23569435 บางบัวทอง  นนทบุรี
 10. นายอาทร วงษ์สันต์ 24953937 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
 11. นายสงัด มหิงสพันธุ์ 24897591 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
 12. นายฆูลัม อิซฮัก อิราณี 23154147 หาดใหญ่ใน สงขลา
 13. นายอดุล-นางวรรณา บุญสพ 9056087 กระบี่ กระบี่
หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558