“ยืนอยู่ตรงกลาง แถวหน้า” ความหวังของดร.สุรินทร์ ต่อมุสลิมไทย

1040

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นคนเดียวที่ทำได้ จัดงาน”ปอเนาะ” ที่อิมแพค เมืองทองธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และมีดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก

งานปอเนาะที่เกิดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี คือ งาน 72 ปีปอเนาะบ้านตาล เกิดขึ้นก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 ปี ชื่องาน ใช้คำว่า 2 สายธารความรู้มาบรรจบกัน คือ ทางโลกและทางธรรมมาบรรจบกันตามอายะห์กุรอ่าน เป็นการสะท้อนว่า มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้ 2 สายธารความรู้ทั้งสามัญและศาสนา

งาน”ปอเนาะ บ้านตาล” ปกติจะจัดที่ปอเนาะ บ้านตาล จ.นครศรีธรรมราช  แต่การจัดที่กรุงเทพฯ และเลือกจัดที่อิมแพค เมืองทองธานี เป้าประสงค์ของดร.สุรินทร์ ต้องการให้สังคมเห็นว่า สังคมปอเนาะอยู่กับสังคมไทยมายาวนาน ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ และได้สร้างบุคคลากรรุ่นต่อรุ่นมากมายมหาศาลมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

การจัดงานที่อิมแพค เพื่อต้องการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับสถาบัน “ปอเนาะ” เพื่อให้มัเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม เหมือนที่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มักจะพูดเสมอ เวลาปาฐกถาหรือปราศรัยว่า เป็นเด็กปอเนาะ เพื่อสะท้อนภาพให้เห็นว่า “ปอเนาะ” เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถสร้างบุคคลให้ทำงานในระดับโลกได้เป็นอย่างดี

กระตุ้นให้เกิดภาพใหม่ของการศึกษาอิสลามว่า ควรจะสร้างองค์ความรู้้ ทั้งด้านศาสนาและสามัญ เพื่อสร้างคนให้ทำงานสร้างความเจริญให้กับสังคมที่อยู่อาศัยตามแนวทางของศาสนาเหมือนที่ดร.สุรินทร์ได้ทำ

การจัดงานที่อิมแพค เพื่อแสดงให้เห็นว่า ปอเนาะก็”ทำได้”ในการจัดงานในสถานที่ๆเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งแม้แต่พนักงานเสิร์ฟก็งุนงง กับงานที่จัด งานปอเนาะแต่มีผู้คนระดับสูงมาร่วมงานมากมาย

สะท้อนให่เห็นศักยภาพของปอเนาะ ศักยภาพของมุสลิม ที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างศักยภาพของบุคคลากรมุสลิมเพื่อรับใช้สังคม เหมือนที่ดร.สุรินทร์ ได้บอกไว้ว่า “มุสลิมจะต้องยืนอยู่ตรงกลางและยืนอยู่แถวหน้า”

คำพูดนี้ ไม่ได้หมายความว่า มุสลิมจะต้องเหนือกว่าคนอื่น แต่หมายถึงว่า มุสลิมจะต้องสร้างศักยภาพของตัวเองให้ขึ้นมาเทียบเท่ากับคนอื่น อย่างมีศักดิ์มีศรี เป็นสังคมมือบน ไม่ใช่สังคมพึ่งพาที่เกิดขึ้นในอดีต

มุสลิมจะต้องสร้างศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเพื่อเท่าทันคนอื่น จะได้ยืนอยู่แถวหน้า ตรงกลางเหมือนกับคนอื่น

การจัดงาน 72 ปี ปอเนาะบ้านตาล ได้สร้างมิติใหม่ เกิดภ่พลักษณ์ต่อปอเนาะและสังคมมุสลิม มีความเข้าอกเข้าใจมุสลิม เข้าใจในศักยภาพของมุสลิมดีกว่าที่ผ่านมา

นี่เป็นคุณูปการณหนึี่งของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่สร้างไว้กับสังคมมุสลิมและสังคมไทย

พรพญา-Mtoday
2 ธันวาคม 2560