ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินค้านเลือกกอจ.กทม. ระบุ 14 คนขาดคุณสมบัติ ไม่ปฏิบัติตามหลักอิสลาม”อย่างเคร่งครัด”

994

วันที่ 14 ธันวาคม นายสมชาย หวังอับดุลเลาะฮ์ ทนายความพร้อมเครือข่ายมุสลิมรักความเป็นธรรม ได้เดินทางไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอจ.กอม.) จำนวน 17 คน ที่ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ในหนังสือ ระบุว่า กอจ.กทม.จำนวน 17 คนดังกล่าว ได้ร่วมกันลงมติเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกอจ.กทม. เมื่อวาระก่อน ได้ร่วมกับพวกจำนวน 26 คน ลงมติให้มีการจัดตั้งมัสยิดอบาดิรเราะห์มาน เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง บนที่ดินอุทิศ(วะกั๊ฟ)ของโรงเรียนศาสนามาเซาะฮ์ตุดดีน เมื่อปี 2549 ต่อมานานสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งจุึฬาราชมนตรีได้มีคำวินิจฉัยทางศาสนา(ฟัตวา)ที่ 1/2550 ใจความว่า การจดทะเบียนมัสยิดจะมีผลทำให้ที่ดินวะกั๊ฟเปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็นนิติบุคคลที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเข้ามาบริหารแทน และสถานภาพของโรงเรียนก็จะกลายเป็นสมบัติมัสยิดที่จดทะเบียนใหม่ ถือเป็นการผลิดเจตนารมณ์ของผู้วะกั๊ฟ ถือเป็นการวะกั๊ฟซ้อนที่ศาสนาไม่อนุญาต ถือว่าขัดต่อมาตรา 7(4) ของพ.ร.บ.บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้ผู้เป็นกอจ. จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอิสลามอย่างเคร่งครัด ต่อมาผู้ร่วมวะกั๊ฟที่ดินถูกกอ.กทม.ฟ้องหมิ่นประมาท และศาลฎีกามีคำพิพากษา เห็นด้วยตามคำเบิกความของผู้วะกั๊ฟที่ดินว่า หากกอจ.กทม. มีพฤติกรรมตามที่จำเลยเข้าใจและมีความเห็น ถือว่า ขาดคุณสมบัติและต้องพ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาได้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติผ่านศูนย์ดำรงธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิษกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตนีขณะนั้น ในฐานะประธ่านศูนย์ดำรงธรรม ได้มีความเห็นไปยังกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กอ.กทม.ขาดคุณสมบัติ แต่กระทรวงมหาดไทย ไม่ดำเนินการตามที่มีความเห็นไป จนหมดวาระกอ.กทม. จึงได้มีการร้องต่อสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้

ก่อนหน้านี้นายสมชาย ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติของกอจ.กทม.จำนวน 17 คน เมื่อ 6 ธันวาคม ประกอบด้วย1.นายสมัย เจริญช่าง อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ 2.นายอรุณ บุญชม 3. นายทองคำ มะหะหมัด 4.นายอับดุลเราะห์มาน เยนา 5.นายบุญล้อม สาตและ 6.นายอะหะหมัด ขามเทศทอง 7.นายวิศรุต เลาะวิถี 8.นายชาตรี แอนดาริส 9.นายประสิทธิ์ เจริญผล 10. นายประสพ ภู่สำลี 11.นายวิบูลย์ มุขตารี 12.นายอรุณ บุญมาเลิศ 13.นายเสน่ห์ ลังเด๋ง 14.นายทวิช อารียะกิจโกศล