มอ.ปัตตานี สัญจร”ขอนแก่น” นักเรียนสนใจเพียบ

73

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการแนะแนวสัญจร โดยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอื่นๆที่สนใจ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม เกือบ 100 สถาบัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถาบันต่างๆ การบรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัยในดวงใจ มุ่งสู่เส้นชัย Admission บูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตร การบริการตอบคำถามแนะแนวศึกษาต่อ คาดว่ามีครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกว่า 10,000 คน

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากจำนวนนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานี ร้อยละ 80 เป็นนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และร้อยละ 20 เป็นนักศึกษาต่างภูมิภาคย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมที่ขาดการเรียนรู้เพื่อเข้าใจสังคมโลกและเรียนรู้ความเป็นมนุษยชาติ ประกอบกับการเพิ่มของสถาบันการศึกษามีจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูแนะแนวและผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัย นำมาซึ่งทัศนคติที่ดีต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา , กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ ประกอบกับเพื่อสอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ในการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมในโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น