สนช.จัด”สภาจำลอง” ให้ความรู้ประชาธิปไตย นักเรียนสะเดา สงขลา

95

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(ทำหน้าที่เลขาธิอการสนช.) กับโรงเรียนขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ในการจัดสภาจำนอง อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา