ทหาร-ฝ่ายปกครองร่วมประชุมแก้ปัญหาที่ดิน

50

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ ฉก.นย.ทร.๓๒ จัดกำลังพล ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดีในพื้นที่ อ.บาเจาะ ณ ห้องประชุม ธารทัศน์ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการแก้ไขที่ดินระดับอำเภอมาร่วมประชุมกันเพื่อขอนุมัติ การส่งเรื่องให้ทาง ศอ.บต.นำเสนอเรื่องต่อไป โดยมีนายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำภอบาเจาะ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ คณะกรรมการมีมัติให้ดำเนินการต่อไป และส่งเรื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย