พระเทศนา “มองอย่างไรกับโต” อีกมุมที่คนไม่กล้ามอง

515

” ม อ ง อ ย่ า ง ไ ร กั บ โ ต ”
การตอบโต้โดยแสดงกิริยา วาจาที่แสดงถึงความโกรธ เกลียด อาฆาตของชาวพุทธเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา ควรแล้วหรือครับ
ถ้าเราเหล่าชาวพุทธ ที่ถือว่าพระพุทธองค์เป็นแบบอย่าง ก็ลองพิจารณาให้ถ้วนถี่ ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเคยแสดงกิริยา วาจา หรือจิตที่คิดอาฆาตแก่ผู้ที่เห็นต่างหรือไม่?
อันที่จริงการกราบไว้แบบขาดปัญญาของคนส่วนมากก็เหมือนจะเป็นจุดอ่อนของชาวพุทธที่สุดข้อหนึ่งก็ว่าได้ เพราะมีชาวพุทธ(ที่หลงผิด)จำนวนไม่น้อย ที่ก้มกราบพระพุทธรูปโดยเป็นการกราบไหว้เพื่อวิงวอน ร้องขอ ให้ประสบความสำเร็จ ประสบโชคลาภ หรือให้สมดังใจหวัง ทั้งที่จริงๆแล้ว พระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ไม่มีข้อไหนเลย ที่สอนให้ชาวพุทธร้องขอวิงวอน ในทางกลับกันพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรม(การกระทำ) ใครทำเหตุอย่างไร ผลย่อมตอบสนองอย่างนั้น ซ้ำร้ายไม่พอ ชาวพุทธบางคนไปไหว้พระพุทธรูปขอให้ถูกหวยถูกเบอร์ ทั้งที่จริงๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขด้วยซ้ำ
บางคนอ้างว่ากราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อเป็นมงคลในชีวิต ก็ขอให้ชาวพุทธย้อนไปดูเถิด มงคล ๓๘ ประการที่พุทธองค์สอน มีข้อไหนที่บอกว่าการกราบไหว้รูปปั้นแล้วเป็นมงคลชีวิตบ้าง? ยกตัวอย่างมงคลชีวิตที่ทำให้เกิดผลดีต่อตนตามมงคล ๓๘ เช่น การเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียอย่างดี การไม่ยุ่งเกี่ยวสุรายาเมารวมถึงการพนัน การบริจาคทาน อ่อนน้อมถ่อมตน การทำพระนิพพานให้แจ้ง เป็นต้น
เราชาวพุทธปกป้องศาสนาก็ดีอยู่ครับ….แต่เราเข้าใจศาสนาเราเองแค่ไหนครับ

Cr.ว.ขนุติวโร  ภิกขุ