ผู้นำอิสลามรุ่นใหม่เข้าทำเนียบ รับวุฒิบัตร จบแล้ว!

212

. “รัฐบาลพอใจ” ..สำนักจุฬาราชมนตรี..”บทบาทผู้นำ” รองนายกฯ ยินดีและพอใจสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีพร้อมเสนอนายกฯพิจารณาใช้งานบุคคลากรที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบัน!

วันนี้ (23 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี นำคณะนักศึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี มอบหมาย)

“ตนจะเสนอให้นายกฯพิจารณาใช้งานบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันตามความเหมาะสมของงานต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเคารพในหลักศาสนาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของทุกศาสนา จึงอยากให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูป การทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความปรองดอง รัฐบาลจึงอยากให้ทุกคนในสังคมยอมรับว่าไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่มีการแบ่งแยกว่าเขาหรือเราการทำงานก็จะสำเร็จได้ และยินดีที่มีการตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อฝึกอบรมความพร้อมของบุคลากรของหลักสูตรเป็นอย่างดี และพึงพอใจที่มีการริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา” นายวิษณุ กล่าว

ขอบคุณที่มาข้อมูล : เว็ปไซด์รัฐบาลไทย
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
manager online