จังหวัด-มอ.ปัตตานี ประสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ ดันวิจัย 14 อาชีพเพื่อชาวบ้าน

61

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

​จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ด้วยการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

​ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี โดยมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปัตตานีและภาคใต้ชายแดน
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

​​ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แนวคิด “พลังวิจัยและนวัตกรรมนาเศรษฐกิจยุคใหม่
สู่ภาคใต้ชายแดน” เป็นเวทีที่สะท้อนถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องนำองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำสู่
ทิศทางการบริหารของจังหวัดที่ขับเคลื่อนยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการนำนโยบายด้านเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนของรัฐบาลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งจะนาไปสู่ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต บริการและภาคธุรกิจ รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาขน

​​“เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีวันนี้ จึงเป็นเวทีของการนำความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาชุมชนในภาคใต้ และสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ในการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย
ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง”
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติม

​รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจ
ยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ว่า กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่คณาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอในเวทีผู้ประกอบการพบนักวิจัย มี 14 ประเด็น ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ อาหารและการแปรรูป ยางพาราและการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ปศุสัตว์ (แพะ วัว) การเพาะเลี้ยงกุ้ง หอยหวาน การใช้ทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานีสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและมั่นคง สมุนไพรและการแปรรูป ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสการพบปะจับคู่ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อการนำความรู้ไปต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และการรับโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อการนำไปไปสู่การวิจัยและพัฒนา มีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษา เช่น คลินิกยางพารา
การพัฒนาแผนธุรกิจ การทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคใต้ชายแดนของรัฐบาล คือ การยกระดับการผลิตและ
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

​​