พาณิชย์ลุยแก้ “โกงตาชั่งผลไม้” สร้างคุณภาพสู่”มหาอำนาจด้านผลไม้เมืองร้อนของโลก”

50

รมว.พาริสนธิรัตน์ ร่วมปล่อยคาราวานรถรับซื้อผลไม้ส่งห้างค้าปลีก พร้อมเป็นรถตรวจสอบเครื่องชั่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ที่จ.จันทบุรีเน้นย้ำการผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไทยเป็นมหาอำนาจผลไม้โลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธี “ปล่อยคาราวานรถตรวจสอบเครื่องชั่ง และปล่อยขบวนรถรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรเพื่อไปจำหน่ายยังสาขาห้างปลีกขนาดใหญ่” ที่จังหวัดจันทบุรีว่าตามยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านผลไม้เมืองร้อนของโลก” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนสดและแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการกระจายผลไม้ไทยให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการผลไม้ไทย

และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด

ผลไม้เมืองร้อนถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก และในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้หลายชนิดในภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ จึงมีการซื้อขายผลไม้ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวส่งขายให้ผู้รับซื้อรายใหญ่หรือล้ง ผู้ค้าขายปลีกขายผลไม้ให้กับผู้บริโภคทั่วไป ในการซื้อขายทุกขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องชั่งเพื่อชั่งน้ำหนักผลไม้คิดคำนวณราคาซื้อขาย การจัดสายตรวจพิเศษในการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งซื้อขายทุกขั้นตอนครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรมทางการค้าให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้รับซื้อรายใหญ่ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการผลไม้ไทย

ขบวนรถผลไม้ที่รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อไปจำหน่ายยังสาขาห้างปลีกขนาดใหญ่ กรมการค้าภายในจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการกระจายผลไม้ออกสู่ตลาดภายในประเทศ ด้วยการประสานความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน กับ Tops Market / The Mall / Big C / Tesco Lotus / Makro / บจก. ไชน์โฟร์ท (แบรนด์ Fruit Cellar และ Fresh Harvest) และ ตลาดไท ในการรับซื้อผลไม้โดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร มีช่องทางการขายผลผลิตเพิ่มขึ้น มีแหล่งรองรับผลผลิต

นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยใช้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศเป็นแหล่งระบายผลผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร