ระเบียบใหม่เลือกกรรมการมัสยิด บังคับใช้ 1 มกราคม

1972

เปิดระเบียบใหม่ คณะกรรมการกลางอิสลามฯในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2560 มัสยิดใด อิหม่ามว่าง กรรมการว่างฯ เตรียมตัว