นักเรียนมุสลิมแม่สอด รวมพลังต้านยาเสพติด

202

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวเปิดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ได้อ่านสาร นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทย ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอิสลามศึกษา ก็เล็งเห็นความสำคัญจัดกิจกรรมนี้ ในฐานะเป็นโรงเรียนสีขาว รวมทั้งบุคลากรและนักเรียนทุกคน เป็นผู้ที่มีหัวใจสีขาว ขอให้ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดยาเสพติดตลอดไป

ให้ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด