DSI ลุยกอจ.ตรัง สอบ “เงินฮาลาล”

1785

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลุยสำนักงานกอจ.ตรัง สอบ “เงินฮาลาล” หลังมีผู้ร้องเรียน เปิดบัญชีไม่ถูกต้อง-นำเงินไปใช้

วันที่ 5 ก.ค. มีรายงายว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจังหวัดตรัง(กอจ.ตรัง) เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนการใช้จ่ายเงินจากการตรวจสอบฮาลาล เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่า มีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ

รายงานแจ้งว่า มีผู้ประกอบการได้ร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า คณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดบัญชีให้ผู้ประกอบการที่มีการตรวจสอบฮาลาลโอนเงินค่าตรวจสอบเข้าไป ซึ่งถือว่า ผิดระเบียบของของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้การเปิดบัญชีจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะเป็นนิติบุคคล ฝ่ายต่างๆ ไม่สามารถเปิดบัญชีได้โดยพลการ

“มีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งโอนเงินเข้าบัญฯชีดังกล่าว กว่า 200,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการเบิกเงินออกมาใช้จ่ายแล้ว แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่า มีการเบิกไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะนำเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบว่า มีการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไร ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นำเรื่องร้องเรียนต่อองค์กรอิสลามที่สูงกว่า แต่ไม่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา จึงมีการแจ้งความโดยผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการมีปัญหา ถูกทวงเงินค่าตรวจสอบจากฝ่ายเหรัญญิก ทั้งที่ได้จ่ายไปแล้ว จึงได้รับความเดือดร้อน