เปิดคึกคัก! World HAPEX 2018 รวมผู้ประกอบการฮาลาลที่หาดใหญ่

317

เปิดแล้วแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018)

นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันนี้ (12 กค.) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี กล่าวมอบโอวาท ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วย พิ๊ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)”

นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ปัจจุบันตลาดฮาลาลของไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาใน 5 อันดับแรกภายในปี 2563 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 276,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฮาลาล มีจำนวน 167,000 ชนิด จึงถือว่าความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับสูง ตลาดอาหารฮาลาลถือว่ามีความสำคัญอย่างมากและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิมแต่เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SMEsให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจฮาลาลให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมมือกันยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไปสู่การเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดนโยบายและแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีแนวคิดที่ว่า PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับชุมชนบนความเป็น พหุวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)”เป็นต้น นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับเข้าสู่สากล

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่า เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยมีระยะเวลาจัดงานจำนวน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561) ซึ่งในงาน World HAPEX 2018 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น นิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และการแสดงสินค้าฮาลาล จำนวน 220 ร้านค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การบริการฮาลาล และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มีกิจกรรมการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการ ได้แก่ 1) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)” 2) การประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ 3) กิจกรรมมุสลีมะฮฺเดย์ 4) กิจกรรมการสัมมนาของสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชน (Halal Business and Society Development Institute for Community, HABIC) 5) การสัมมนาการท่องเที่ยวฮาลาล (HALAL TOURISM ROUTE) 6) การเสวนาการแพทย์โดยวิถีฮาลาลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 7) สัมมนาการเงินฮาลาล Halal Money Seminar 😎 กิจกรรมร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคภาคใต้ และที่สำคัญมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา