มูลนิธิมุสลิมบ้านครัว มอบรางวัลเด็กดี ให้นักเรียนถือศีลอดเดือนรอมฎอน

99

วันที่16กค.2561 เพื่อเสริมให้เด็กมุสลิมอยู่ในหลักการอิสลามและตั้งใจเรียนหนังสือในปี 2561 มูลนิธิมุสลิมบ้านครัวจึงมีโครงการเด็กมุสลิมคนดีและคนเก่ง โดยได้จัดพิธีมอบ รางวัลเด็กดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านครัววิทยาที่เป็นเด็กมุสลิมที่มีวินัยถือศิลอดได้ครบในรอมฏอนนี้ โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3-4-5 มีจิตใจที่
เข้มแข็งอดทนสุจริตและยึดมั่นตามหลักการอิสลามได้รับรางวัล