MFC อิสลามิกฟันด์ มอบเงิน 1.9 ล้านช่วยร.พ.เวชการุณฯซื้อเครื่องมือแพทย์

189

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ 1.9 ล้าน ซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 24 กรกฎาคม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ บริษัทหลักทรัพย์จ้ดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)โดยน.ส. ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและคณะกรรมการศาสนา ได้มอบเงินส่วนหนึ่งจากค่าบริหารจัดการกองทุนให้ น.พ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการ นพ.ชาติชาย วงศ์อารี รองผอ.และผู้บริหารโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ หนองจอก จำนวน 1,996,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อ 3 ห้อง และจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและชีพจร เครื่องตรวจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องตรวจสมรรถนะปอด ฯ

นายนภดล เต๊ะหมาน คณะกรรมการศาสนา กล่าวว่า เมื่อ 14 ปีก่อน ดร.พิชิต อัครฑิตย์ กรรมการผู้จัดการ MFC กับตนได้หารือกันที่จะจัดตั้ง กองทุนที่ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม เช่นไม่ลงทุนในธุรกิจสุรา แอลกอฮอล์ การพนันและอบายมุข หรือที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นต้น และกองทุนนี้ต้องสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย โดยการบริจาคเงิน 0.25 % ของค่าบริหารกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันดิ์ (MIF)ได้จดทะเบียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2547 มูลค่า 2,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่ลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลได้ลงทุนซื้อขาย และกองทุนนี้ได้เปิดตัวครั้งแรกที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล และต่อมาได้เปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF) สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนและได้รับสิทธิทางภาษี กับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (MFC Global Sukuk :M-Sukuk) เพื่อลงทุนในศุกูกหรือพันธบัตรทั่วโลก

ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี กองทุนนี้ได้สนับสนุนการศึกษา โดยการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าฉาง จังหวัดระนอง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษ และอีกหลายๆโครงการ จำนวนเงินหลายล้านบาท

และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ทราบข่าวว่า ทางโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อโรงพยาบาลหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จะจัดงานเพื่อหาทุนสนับสนุนจัดสร้างห้องสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อที่ร้ายแรง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ผมจึงนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการศาสนา เพื่ออนุมัติวงเงิน 2.0 ล้านบาท และได้ไปสำรวจความต้องการของโรงพยาบาล โดยได้มอบเงินสนับสนุนไปเมื่อวันที่ 24 กค.นี้