พี่น้อง 5 จังหวัดใต้ 1,000 คน ‘รวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน’

53

ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดกิจกรรม “รวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ (๕ สิงหาคม 2561) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ธัญญเทพ บรรพบุรุษภักดี ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี ภัทธเดช อาขวานนท์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กองอำนวนการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขบวนกลองยาวแห่กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้มีกระแสพระราชดำรัสทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังของประชาชน ตามโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความชัดเจน จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอบคุณ ข่าว/ซัมซูนี
ภาพ /ไชยพจน์