งานThailand Industry Expo 2018  ไอแบงก์ปล่อยกู้หนุน SMEsสู่ความเป็นเลิศ

92

ไอแบงก์ ร่วมงาน Thailand Industry Expo 2018 พร้อมร่วมส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่ความเป็นเลิศ

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน             และในโอกาสนี้ ไอแบงก์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่ความเป็นเลิศ” กับนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย     เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยไอแบงก์พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ เพิ่มสมรรถนะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน