รอตายหมู่!ดิจิทัลขาดทุน-กำไรลด สิ่งพิมพ์-ทีวีดาวเทียมโฆษณาลดหนัก

187
ประกาศรายได้Q3 ช่อง 3 ขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี  เวิร์คพอยท์ -Mono กำไรลดลงหนัก เกือบ 70% ขณะที่สิ่งพิมพ์-ทีวีดาวเทียมโฆษณาลดเกือบ 30%  บางกอกโพสต์ยังขาดทุนบักโกรก ขณะที่โฆษณาทั้งระบบลดลง

ธุรกิจสื่อที่ต้องพึ่งพารายได้จากเม็ดเงินโฆษณายังได้รับผลกระทบต่อไปอีกไตรมาส โดยเนลสัน มีเดีย รีเสิร์ช (“Nielsen”) รายงานตัวเลขเม็ดเงินโฆษณา (“AdEx”) ภาพรวมครึ่งปีแรกในปี 2561 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกในปี 2560

ในครึ่งปีแรก 2561 เม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 51,725 ล้านบาท ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก 2560 อยู่ที่ 52,552 ล้านบาท โดยสื่อที่ลดลงมากที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print) ลดลง 28.1% และ ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดำวเทียมและเคเบิล (TV-Cable/Satellite) ลดลง 23.1%

ทั้งนี้ มูลค่าการใช้จ่ายของกลุ่มโทรทัศน์  รวม (TV–6 Channel + Digital TV + Cable/Satellite TV) ลดลง 0.6% จาก 34,694 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มาอยู่ที่ 34,499 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

ช่องรายการโทรทัศน์ 6 ช่องเดิม (TV- 6 Channel) และช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมและสายเคเบิล (TV-Cable/Satellite) ได้มีการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาและเพิ่มขึ้นในช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ระบบดิจิตอล (Digital TV) แต่กลุ่มTV ยังคงเป็นสื่อโฆษณาหลักและมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึงประมาณ 66.7%

ในขณะที่ภาพรวม AdEx ในช่วงไตรมาสที่ 2/2561 อยู่ที่ 27,034 ล้ำนบำท โดยมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.5%จำกในไตรมำสที่ 1/2561 ที่ 24,691 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้น 3.8% จำกไตรมำสที่ 2/2560 ที่ 26,042 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของ AdEx ในไตรมำสที่ 2/2561 จำกไตรมำสที่ 1/2561 นั้น ในภำพรวม ทุกสื่อมีกำรเติบโตทั้งหมด

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC รายงานในไตรมาสที่ 2/2561 อยู่ที่ 2,756.3 ล้ำนบาทเพิ่มขึ้น 13.9% จากไตรมาสที่ 1/2561 ที่ 2,420.5 ล้านบาท แต่ลดลง 14.9% จากไตรมาสที่ 2/2560 ที่ 3,239.2 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของ BEC อยู่ที่ 22.6 ล้านบาท

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 13.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 งวด 3 เดือน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 51.63 ล้านบาท กำไรลดลง 37.97 ล้านบาท คิดเป็น 73.54%

แต่ MONO มียอดลดลงมาจากค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจอื่น ซึ่งมีกำไรสุทธิก่อนค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 52.36 ล้านบาท

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด หรือ WORK มีกำไรสุทธิ 115.63 ล้านบาท ลดลง 257.16 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ลดลง 26%

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีผลขาดทุน 28.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จำนวน 64.0 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 55.9%

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN  รายงานว่าในไตรมาส 2 ขาดทุน 5.80 ล้านบาท  ลดลงจากไตรมาส 2 ปีที่แล้ว ที่ขาดทุน 72.05 ล้านบาท โดยไตรมาส 2 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 539.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 64.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.64% เนื่องจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจทีวีดิจิทัลช่องอมรินทร์ทีวี เอชดีที่เพิ่มขึ้น