ที่สิงคโปร์!ทำไมมีผู้หญิง(มุสลิม)เดินนำหน้า กองทหารเกีบรติยศเนื่องในวันชาติ

913

ฮาลิหม๊ะ ยะโก๊ป ประธานาธิบดีหญิง(มุสลิม) คนแรกของประเทศสิงคโปร์ เดินตรวจทหารกองเกียรติิยศเนื่องในวันชาติ เธอเป็นมุสิลมหญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์

นางฮาลิหม๊ะ ยะโก๊ปประธานาธิบดี หญิง(มุสลิม) คนแรกของประเทศสิงคโปร์ ตำแหน่งประธานาธิบดีของสิงคโปร์ แม้ไม่มีอำนาจในการบริหาร แต่มีความสำคัญในด้านพิธีการ ซึ่งสิงคโปร์มีคนมุสลิมน้อยกว่าคนจีน และในสิงคโปร์เองก็มีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา เป็นสังคมพาหุวัฒนธรรม ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เบียดเบียนกัน ต่างก็เคารพกฎและกติกา ประเทศชาติของเขาจึงเดินไปข้างหน้าได้แบบสง่างาม ทุกกลุ่มชนในชาติรักและสามัคคีกัน