โปรดเกล้าฯ’บิ๊กแดง’ ผบ.ทบ.-“บิ๊กลือ” ผบ.ทร.-“บิ๊กต่าย”ผบ.ทอ.(มีรายละเอียด)

2229

โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผงาด ขึ้นรับตำแหน่ง ผบ.ทบ. ตามความคาดหมาย โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นปลัดกลาโหม

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการฯ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ขึ้นเป็นปลัดกลาโหม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น ผบ.ทร. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

T1 ดาวน์โหลด PDF เพื่อดูรายละเอียด 

วันนี้ (1 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จำนวน 935 นายหลังมีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

—————— รายละเอียด

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุ ณ ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑.พลเอก นิ รันดร สมุทรสาคร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น จเรทหารทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒. พลเอก ณัฐ อินทรเจริ ญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม ๓. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็ น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๔. พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร เป็ น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๕. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรื อ เป็ น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๖. พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๗. พลโท ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม ๘. พลโท รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ๙. พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป น ็ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐. พลโท เมธี พยอมหอม ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑. พลโท สุทธิ ศักดิ์ สลักคํ า ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒. พลโท สมนึ ก เอนกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓. พลโท กฤษณ์โยธิ น ศศิ พัฒนวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๑๔. พลโท กาจน์ พิ จักษณ์ กาญจนทัพพะ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๑๕. พลโท มานะ นามพันธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๑๖. พลโท ยุทธ พรหมพงษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๑๗. พลโท ทวี พฤกษาไพรบูลย์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อตรา ั พลเอก) ๑๘. พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๑๙. พลโท นาวิ น สุมะโน ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๒๐. พลโท ทศพร หอมเจริ ญ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๒๑. พลโท เฉลิ ม คูหาวิชานันท์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๒๒. พลโท นเรศน์ มีลาภ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๒๓. พลโท ศักดิ นันท์ อารยะกุ ล ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเอก) ๒๔. พลโท คงชี พ ตันตระวาณิชย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ๒๕. พลตรี ประจักษ์ ยิ้มภักดี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ๒๖. พลตรี สรชัช กลั่นการดี ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ๒๗. พลตรี ธนภัทร ณิยกู ล ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวง

พลตรี อรุ ณ อิ่มสมบัติ ผู้ อํานวยการสํานักงานประสานภารกิ จ ด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๙. พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุ วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๐. พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ ปัญญา รองเจ้ากรมยุทธศกษาทหารเร ึ ื อ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๑. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหาร สูงสุ ด เป็ น หัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุ ด ๓๒. พลตรี ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ น เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๓๓. พลตรี ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็ น เจ้ากรมการเงินกลาโหม ๓๔. พลตรี ชนินทร โพธิ วัฒนางค์ กู ร รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็ น เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม ๓๕. พลตรี รักเกียรติ พันธุ์ชาติ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๖. พลตรี สุ ริยา เปี่ยมศิ ริ รองผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๗. พลตรี กิ ติ นิ มิ หุ ต ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๘. พลตรี ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๙. พลตรี สมชาติ ศิลป์เจริ ญ รองผู้ อํานวยการสํานักงานสนับสนุ น สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๐. พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้ อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๑. พลตรี ชยางกู ร ธีรจันทรางกู ร ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๒. พลตรี วิ สุทธิ์ เดชสกุ ล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท)

๔๓. พลตรี ระพี พัชร จํารัส ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนู ญ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๔๔. พลตรี พิ สิทธิ์ สิงหราไชย รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ( อัตรา พลโท) ๔๕. พลตรี สาธิ ต สิงห์สมบุ ญ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๔๖. พลตรี สิทธิกร จุลเสน ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๔๗. พลตรี สุรชาติ จิตต์แจ้ง ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๔๘. พลเรือตรี ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเรือโท) ๔๙. พลตรี กรีฑา ม่วงทอง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๐. พลตรี เกรียงศักดิ์ ปิวาวัฒนพานิ ช ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลดกระทรวงกลาโหม ั เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๑. พลตรี จีรวัฒน์ รอดทอง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๒. พลตรี ชุมพล แก้วล้วน ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๓. พลตรี ฐชาว ิ ิชญ์ ภมรพล ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๔. พลตรี ธนกร บุปผาพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๕. พลตรี นิ ทัศน์ ศิลา ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๖. พลตรี รังสรรค์ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๗. พลตรี วัลลภ เอี่ยมสมบุ ญ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท)

๕๘. พลตรี สาทิ ต มุขเงิ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๕๙. พลตรี สิระวิตร์ นาคทอง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๖๐. พลตรี สิทธิ ชัย เกียรติไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๖๑. พลตรี สุรศักดิ์ พุทธานุภาพ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๖๒. พลตรี โอภาส อุตตรนคร ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลโท) ๖๓. พลเรือตรี ไตรวิชญ์ ภู่เจริ ญ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลเรือโท) ๖๔. พลอากาศตรี วีระ อดิเรก ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตรา พลอากาศโท) ๖๕. พลตรี ฐิ ติพล ไวยพจน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๖๖. พลเรือตรี ธีระพล พึ่งพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ๖๗. พลอากาศตรี สุกษม สุขเกษม ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ๖๘. พลตรี นิ มิตต์ สุวรรณรัฐ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็ น รองหัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนยประสานภารก ์ ิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม ๖๙. พลตรี คมิ ก ไม่เศร้ า ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม ๗๐. พลตรี ธีระยุทธ ศรี ฟ้ า ผู้ อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา เป็ น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา ๗๑. พลตรี สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผู้ชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็ น ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม ๗๒. พลตรี กิตติ ยุทธ กิตติ ยุทธโยธิ น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็ น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง

๗๓. พลตรี สถาพร ธรรมวิจารณ์ ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร เป็ น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ ๗๔. พลตรี ภัทรพล ภัทรพัลลภ เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๕. พลตรี กานต์ กลัมพสุ ต ผู้ อํานวยการศูนย์ พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนื อ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ น รองเจ้ากรม การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๖. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา รองหัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็ น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๗. พลตรี หม่อมหลวงประวี ร์ จักรพันธุ์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนื อ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๘. พลตรี จตุพร ไชยศรี ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๙. พลตรี กิ ติ ปัทมานนท์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๘๐. พลตรี เสรี สุคณธมาลัย ผู้ อํานวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็ น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ๘๑. พลตรี ทินกร รังสิ วัฒน์ ผู้ อํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็ น ผู้ ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๒. พลตรี สุเมธ เจียมศรีมงคล ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๓. พลอากาศตรีหญิ ง ภัสสรา บุญสุภา ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๔. พันเอก ชูเลิ ศ จิระรัตนเมธากร เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ๘๕. พันเอก ชัยพงษ์ พลวิเศษ เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๖. พันเอก วรพันธ์ พระวิ สัตย์ เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ๘๗. พันเอก พนม ฉายาวัฒน์ เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๘. นาวาเอก กิตติพงษ์ แดงมาศ เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๙. นาวาอากาศเอก วัฒนา อ้นอารี เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๙๐. พันเอก กฤษณ์ กิจวิ วัฒนกุ ล เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ กลาโหม ๙๑. พันเอก ธาดา กะราลัย เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา ๙๒. พันเอก นพพร โควหกุ ล เป็ น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนู ญ ๙๓. พันเอก วีระยุทธ งามอุโฆษ เป็ น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ ฝ่ายศาลทหารสูงสุ ด ๙๔. พันเอก ธนชัย วิ ชัยธนพัฒน์ เป็ น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ ฝ่ายศาลทหารสูงสุ ด ๙๕. พันเอก วิชญะ วานิชย์ เป็ น ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานั ก ตุลาการทหาร ๙๖. นาวาอากาศเอก จํานง สุจริ ต เป็ น รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม ๙๗. พันเอก วรชัย อินทะกนก เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม ๙๘. พันเอก ปัญชลิทธิ์ ปิยมาตย์ เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักงานสนับสนุ น สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๙๙. พันเอก พจน์ เอมพันธุ์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๐. พันเอก จารึ ก ยวงสุวรรณ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๑. พันเอก เดชา พลสุวรรณ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๒. พันเอก ตฤณ โชติกะคาม เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๓. พันเอก ประจวบ จันต๊ะมี เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๔. พันเอก ประเชิ ญ ไชยกิ จ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๕. พันเอก พักรบ คัฒฑะจันทร์ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๖. พันเอก มาโนช อ้นจันทร์ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๗. พันเอก เอี่ยม น้ําจันทร์ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๘. พันเอก สืบวงศ์ คุ้มพงษ์ เป็ น ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา ๑๐๙. พันเอก โอภาส สมจิตต์ เป็ น ผู้ชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม ๑๑๐. พันเอก นพดล เกิดแสงศรี เป็ น ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม ๑๑๑. พันเอก เกษม จั่นเรือง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๒. พันเอก คม วิ ริยเวชกุ ล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๓. พันเอก ชลศักดิ์ เจียสกุ ล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๔. พันเอก เชษฐา รักเรือง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๕. พันเอก ไชยสทธิ์ ตันตยกุ ล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๖. พันเอก ทนง บัวชุ ม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๗. พันเอก ธิ ติ พันธ์ พุทธบูชา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๘. พันเอก นพดล ชั้นประดับ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๙. พันเอก พรจรงค์ มานุ่ ม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๐. พันเอก พันธ์เทพ พิ ริยะโยธิ น เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๑. พันเอก พิ ชิ ต มี คุณสุ ต เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๒. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๓. พันเอก ยุทธศาสตร์ อาจสามารถศิ ริ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๔. พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๕. พันเอก อํานาจ ศรีเพ็ ง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๖. นาวาอากาศเอก ธนวัฒน์ ทองขาว เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๗. นาวาอากาศเอก ธนิ ต สามิตสมบัติ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานกงานปล ั ัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๘. นาวาเอกหญิ ง ปริยดานุ์ พรหมดิเรก เป็ น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม ๑๒๙. พันเอกหญิ ง ภัทราภร เกษมศุ ข เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๐. พันเอกหญิ ง อรัณยานี วงษ์ สุวรรณ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๑. นาวาอากาศเอกหญิ ง วารุ ณี มงคลฤดี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๒. นาวาอากาศเอกหญิ ง ณภาภัช เงินทิพย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๓๓. พลเอก พรพิ พัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็ น ผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๓๔. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็ น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๓๕. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็ น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๓๖. พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๓๗. พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็ น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๓๘. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิ ด รองเสนาธิการทหาร เป็ น เสนาธิการทหาร ๑๓๙. พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรื อ เป็ น รองเสนาธิการทหาร ๑๔๐. พลเอก นครา สุขประเสริ ฐ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้ บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ ความมั่นคง ๑๔๑. พลโท ปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็ น รองเสนาธิการทหาร ๑๔๒. พลโท ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหารบก เป็ น รองเสนาธิการทหาร ๑๔๓. พลอากาศโท ไพศาล น้ําทับทิ ม รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิการทหาร ๑๔๔. พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๔๕. พลโท นเรนทร์ สิ ริ ภูบาล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็ น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๔๖. พลโท พีรพงษ์ เมืองบุญชู ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๔๗. พลโท เจิดวุ ธ คราประยู ร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๔๘. พลโท สุพจน์ ธํามรงค์ รัตน์ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๔๙. พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๕๐. พลโท จุมพล เฉลยถ้อย ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( อัตรา พลเอก) ๑๕๑. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็ น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( อัตรา พลเอก) ๑๕๒. พลโท พหล แก้วพรรณนา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( อัตรา พลเอก) ๑๕๓. พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิ ริยะคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็ น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๑๕๔. พลโท พิ จิตร แก้วลี ปลัดบัญชีทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๕๕. พลโท อนุชา รักเรือง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๕๖. พลโท สุ ทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๕๗. พลโท ยอดพล เบี้ยวไข่ มุ ข ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๕๘. พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๕๙. พลโท ก่อเกียรติ พิ ทักษ์วงศ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๖๐. พลโท วิ ธัต เสมาชัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๖๑. พลโท ศุภกร อุดชุมพิ สัยปภา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๖๒. พลโท ประจักษ์ บุญจิตต์ พิมล ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๖๓. พลโท ณัฏฐ์ เทียนทองดี ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลเอก) ๑๖๔. พลอากาศโท มงคล พันธุ์เพ็ ง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลอากาศเอก) ๑๖๕. พลโท สุพจน์ มาลานิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการทหาร เป็ น เจ้ากรมยุทธการทหาร

๑๖๖. พลอากาศโท รัฐเดช จุลวุ ฒิ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น เจ้ากรมสารบรรณทหาร ๑๖๗. พลโท นพดล สุขทับศรี ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ๑๖๘. พลโท ปริ พัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๖๙. พลโท นักรบ บุญบัวทอง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๗๐. พลโท ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( อัตรา พลโท) ๑๗๑. พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมกําลังพลทหาร ๑๗๒. พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้ อํานวยการสํานักงานวิ จัยและพฒนาการทางทหาร ั กองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร ๑๗๓. พลตรี สุเมธ นิลมัย รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็ น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ๑๗๔. พลตรี สุภรัตน์ เงินบํารุ ง รองปลัดบัญชีทหาร เป็ น ปลัดบัญชีทหาร ๑๗๕. พลตรี เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย ๑๗๖. พลตรี ขจรฤทธิ์ นลกิ ําแหง ผู้ อํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ ๑๗๗. พลเรือตรี วุ ฒิพรรษ ภู มิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี บ เป็ น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๗๘. พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้ อานวยการส ํ ํานักงานสนับสนุ น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๗๙. พลตรี อภิ สิทธิ์ นุชบุษบา ผู้ อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็ น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๘๐. พลตรี พิ สัณห์ ปฐมเอม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝี มือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๘๒. พลเรือตรี บวร มัทวานุ กู ล ผู้ อํานวยการสํานักประสานภารกิจรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรกองทัพเรื อ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสงสู ุ ด ๑๘๓. พลอากาศตรี กีรติ วรทรัชต์ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๘๔. พลตรี วิ วัฒน์ไชย ศรีมานพ ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหาร เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร ๑๘๕. พลตรี กิตติ เกตุศรี รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๑๘๖. พลตรี อภิรมย์ จินตเกษกรรม เจ้ากรมการเงินทหาร เป็ น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๘๗. พลตรี วิชา ไผ่เกาะ รองจเรทหาร เป็ น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๘๘. พลตรี ณัฏฐ์ พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๘๙. พลตรี กิตติพงศ์ วงศ์ ข้าหลวง ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๐. พลตรี ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๑. พลตรี วันชัย ชัยประภา รองผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๒. พลตรี ดนัย เถาว์ หิ รัญ รองผู้บญชาการศ ั ูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๓. พลตรี มนต์ ทวีวรรณบูลย์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๔. พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๕. พลตรี นพพร สุทเธนทร์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบญชาการกองท ั ัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท)

๑๙๖. พลตรี วิทย์ เจริญศิ ริ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้าน การก่อการร้ายสากล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๗. พลตรี คณิศร สุนทรธีมากร ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๘. พลตรี สุชาติ ทับทิมแดง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองเสนาธการทหาร ิ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๑๙๙. พลตรี พิศนุ พงษ์ศรานันท์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๐. พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๑. พลตรี ดํารง สุ่มสงขั ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๒. พลตรี เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๓. พลตรี จิรายุ สุตะพาหะ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๔. พลตรี ปรีชา บุญทับ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๕. พลตรี ไพฑูรย์ เจริญสุ ข ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๖. พลตรี สุระพล อยู่ ดี ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ( อัตรา พลโท) ๒๐๗. พลตรี พนม ใจทหาร ผู้ อํานวยการสํานักนโนบายและแผนกําลังพล กรมกําลังพลทหาร เป็ น รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร ๒๐๘. พลตรี นพดล มังคละทน รองผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น รองเจ้ากรมข่าวทหาร ๒๐๙. พลอากาศตรี วิ รัตน์ เอี่ยมสาย ผู้ อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุ ง กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร ๒๑๐. พลตรี ศักดา ดีเดชา ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็ น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ๒๑๑. พลตรี วรพจน์ เร้าเสถียร ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๒๑๒. พลตรี อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้ อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหาร เป็ น รองปลัดบัญชีทหาร ๒๑๓. พลตรี วิ ชัย ชูเชิ ด ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น รองผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย ๒๑๔. พลตรี วัฒนะ พลจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย เป็ น รองผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย ๒๑๕. พลตรี ประดิ ยุทธ กลิ่นศรี สุ ข เสนาธิการศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการก่อการร้าย สากล เป็ น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ๒๑๖. พลตรี ธีระ ญาณวโร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า เสนาธิการทหาร เป็ น รองจเรทหาร ๒๑๗. พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้ อํานวยการสํานักบริการสิทธิประโยชน์ กําลังพล กรมสารบรรณทหาร เป็ น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร ๒๑๘. พลตรี เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น เจ้ากรมการเงินทหาร ๒๑๙. พลตรี นภดล ขันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร ๒๒๐. พลตรี สุเมธ พรหมตรุ ษ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น เสนาธิการศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ๒๒๑. พลอากาศตรี ปริญญา จันทริ ก ผู้ทรงคุณวุ ฒกองบ ิ ัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโนบายและแผนกําลังพล กรมกําลังพลทหาร ๒๒๒. พลตรี ณัฐวุ ฒิ สบายรู ป ผู้ อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร ๒๒๓. พลตรี นที วงศ์ อิศเรศ ผู้ อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร ๒๒๔. พลตรี กฤดา เต๋ วิยะ ผู้ อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงร่วม กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ๒๒๕. พลตรี นันทภพ วรมิศร์ ผู้ อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงร่วม กรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ๒๒๖. พลตรี ชุมโชค พลสมัคร ผู้ อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ๒๒๗. พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๒๘. พลตรี ชนวุ ฒิ อิทธิ วัฒนะ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๒๙. พลตรี อภิ ศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้ อํานวยการศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร ๒๓๐. พลตรี มนัส แถบทอง ผู้ อํานวยการสํานักกิจการชายแดนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร เป็ น ผู้ อํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ ๒๓๑. พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิ ม รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็ น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๓๒. พลอากาศตรี อนุ กู ล อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๓๓. พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร เป็ น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๓๔. พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น รองผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๓๕. พลตรี ศิ ริพงษ์ พุ่มพวง ผู้ อํานวยการสํานักแผนและอํานวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร ๒๓๖. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร ๒๓๗. พลตรี ชาตรี กาญจนประโชติ รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๒๓๘. พลตรี สงคราม ขุมทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๓๙. พลตรี ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองเสนาธิการทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๔๐. พลตรี ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์ ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๔๑. นาวาเอก วิ จิตร ตันประภา เป็ น รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร ๒๔๒. นาวาเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เป็ น รองเจ้ากรมข่าวทหาร ๒๔๓. นาวาอากาศเอก สมญญา ั วิยะกัน เป็ น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ๒๔๔. พันเอก สุ ทิ น รัตนจิตร์ เป็ น รองผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย

๒๔๕. พันเอก ชนะ บุญปราศภัย เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย ๒๔๖. พันเอก วิชญกู น คงพูลศิลป์ เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย ๒๔๗. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ สุ บิ น เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ รักษาความปลอดภัย ๒๔๘. พันเอก สิทธา มหาสันทนะ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักแผนและอํานวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร ๒๔๙. พันเอก โชคชัย พลสมัคร เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ๒๕๐. พันเอก กฤษฎิ์ ชัย จํานงค์เนียร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหาร ๒๕๑. พันเอก ดํารงค์ คงเดช เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๒๕๒. พันเอก นพดล ปิ่นทอง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานสนับสนุ น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๒๕๓. พันเอก นิพนธ์ พินสุวรรณ์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหาร ๒๕๔. พันเอก ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริการสิทธิประโยชน์ กําลังพล กรมสารบรรณทหาร ๒๕๕. พันเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักกิจการชายแดนก บั ประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร ๒๕๖. นาวาอากาศเอก ภู มิใจ เลขสุนทรากร เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๕๗. พันเอก ภาณุพงศ์ สุ วัณณุสส์ เป็ น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝี มือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๕๘. พันเอก สิทธิ ชัย มากกุญชร เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองเสนาธิการทหาร ๒๕๙. นาวาอากาศเอก อภิชาต แก้วประสพ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองเสนาธิการทหาร ๒๖๐. นาวาเอก ขวัญชัย อินกว่าง เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด ๒๖๑. พันเอก ปฐมทรรศ ปทุมทอง เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการทหาร ๒๖๒. พันเอก ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด

๒๖๓. พันเอก พงศ์ พิ พัฒน์ ชมะนันทน์ เป็ น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๖๔. พันเอก ประสิทธิ์ หมอทรัพย์ เป็ น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๖๕. พันเอก ธนภัทร ภูยานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๖๖. พันเอก สุ นิ มิตร รัตนานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๖๗. พันเอก ภนธร จันทรังษี เป น ็ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๖๘. พันเอก สุพจน์ เพชรรุ่ ง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๖๙. พันเอก ประวัติ พุกจี น เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๐. พันเอก กิ ติชาติ นิลขํ า เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๑. พันเอก ธนัช บุญอารักษ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทพไทย ั ๒๗๒. พันเอก สุชาติ เว่ บ้านแพ้ว เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๓. พันเอก เทพชาตรี ฝั่งสระ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๔. พันเอก ประวิทย์ เบื้องกลาง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๕. พันเอก มนตรี ถาดพลกรัง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๖. พันเอก นาวิ น วัฒนมงคล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๗. พันเอก กนิษฐ ชมะนันทน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๘. พันเอก กุลธวัช ไว้ใจ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๗๙. พันเอก ชวนากร ผดุงกิ จ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๐. พันเอก ณกานต์ กลัดสวัสดิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๑. พันเอก ปรีดา ชื่นรุ่งโรจน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๒. พันเอก ทรงคุ น พัทศุระพงษ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๓. พันเอก สมาน ไตรสุธา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๔. พันเอก เดชไชย บุญโสม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๕. พันเอก อัฐวุ ฒิ อย่างสวย เป น ็ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๖. นาวาเอก จตุพล โฉมทองดี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๗. นาวาเอกหญิ ง นงเยาว์ ศิ ริสนธิ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๘. นาวาอากาศเอกหญิ ง ภัทรสิ น ธรรมรุจา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๒๘๙. นาวาอากาศเอกหญิ ง รัชนีวรรณ อมรรัตน์ชยุ ต เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

๒๙๐. พลเอก อภิ รัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็ น ผู้บัญชาการทหารบก ๒๙๑. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็ น รองผู้บัญชาการทหารบก ๒๙๒. พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก เป็ น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ๒๙๓. พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ ทัพภาคที่ ๑ เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ๒๙๔. พลโท วิ จักขฐ์ สิ ริบรรสพ แม่ ทัพภาคที่ ๓ เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ๒๙๕. พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็ น เสนาธิการทหารบก ๒๙๖. พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้ บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ๒๙๗. พลโท จักรชัย โมกขะสมิ ต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ๒๙๘. พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา รองเสนาธิการทหารบก เป็ น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ๒๙๙. พลโท ศักดา เนียมคํ า ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๕ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักงานปฏิ บั ติ ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๐๐. พลโท วุ ฒิไกร คล้ายวงษ์ ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป สํานักงาน ปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น จเร สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคง ภายในกองทัพบก ๓๐๑. พลโท สุชาติ ผ่องพุ ฒิ รองเสนาธิการทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๒. พลโท สิงห์ทอง หมีทอง รองเสนาธิการทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๓. พลโท สนธยา ศรีเจริ ญ แม่ ทัพน้อยท่ ี ๒ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๔. พลโท สมพงษ์ แจ้งจํารัส แม่ ทัพน้อยที่ ๓ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๕. พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๖. พลโท สุ ริศร์ สุขชุ่ ม ที่ปรึกษากองทัพบก เป น ็ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก)

๓๐๗. พลโท วัชระ สัตยวงศ์ ทิพย์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๘. พลโท สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ เสนาธิการ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษา ความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๐๙. พลโท ทรงพล รัตนโกเศรษฐ ผู้ อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๐. พลโท ดําริ ห์ สุขพันธุ์ ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๒ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๑. พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๒. พลโท ชวลิ ต พงษ์ พิ ทักษ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๓. พลโท ชรนทร ิ ์ จ้อยสองสี ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๔. พลโท รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริ ฐ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๕. พลโท โสภณ สงวนวงษ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๖. พลโท สันติ กิจมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลเอก) ๓๑๗. พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็ น รองเสนาธิการทหารบก ๓๑๘. พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็ น รองเสนาธิการทหารบก ๓๑๙. พลโท รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็ น รองเสนาธิการทหารบก ๓๒๐. พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็ น รองเสนาธิการทหารบก ๓๒๑. พลโท ณรงค์ สบายพร ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๓ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น รองเสนาธิการทหารบก

๓๒๒. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ ทัพน้อยที่ ๔ เป็ น แม่ ทัพภาคที่ ๔ ๓๒๓. พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็ น แม่ ทัพน้อยที่ ๒ ๓๒๔. พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้ อํานวยการศูนย์ อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า เป็ น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ๓๒๕. พลโท พร ภิเศก ผู้ บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๒๖. พลตรี อยุทธ์ ศรี วิเศษ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็ น เจ้ากรมกําลังพลทหารบก ๓๒๗. พลตรี ชนาวุ ธ บุตรกินรี รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็ น เจ้ากรมยุทธการทหารบก ๓๒๘. พลตรี ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็ น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก ๓๒๙. พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็ น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ๓๓๐. พลตรี ณรงค์ พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ ทัพภาคที่ ๑ เป็ น แม่ ทัพภาคที่ ๑ ๓๓๑. พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคํ า รองแม่ ทัพภาคที่ ๓ เป็ น แม่ ทัพภาคที่ ๓ ๓๓๒. พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ ทัพภาคที่ ๓ เป็ น แม่ ทัพน้อยที่ ๓ ๓๓๓. พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ ทัพภาคที่ ๔ เป็ น แม่ ทัพน้อยที่ ๔ ๓๓๔. พลตรี นพพร ดุลยา รองผู้ บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภั ย ทางอากาศกองทัพบก เป็ น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ๓๓๕. พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็ น เจ้ากรมการทหารช่าง ๓๓๖. พลตรี พิ รัติ บรรจงเขียน รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็ น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ๓๓๗. พลตรี ปราการ ปทะวานิ ช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็ น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๓๓๘. พลตรี วิ สุทธิ์ ศรี จันทราพันธุ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า ๓๓๙. พลตรี อภิชาติ สุขแจ่ ม รองแม่ ทัพน้อยที่ ๑ เป็ น ที่ปรึกษากองทัพบก ๓๔๐. พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็ น ที่ปรึกษากองทัพบก ๓๔๑. พลตรี ชูชาติ สุกใส เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็ น ที่ปรึกษากองทัพบก ๓๔๒. พลตรี ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ รองแม่ ทัพภาคที่ ๒ เป็ น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บังคับบัญชา ๓๔๓. พลตรี ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ ม เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็ น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บังคับบัญชา ๓๔๔. พลตรี ประจัญ คําแดง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บังคับบัญชา สํานักงานผู้ บังคับบัญชากองทัพบก เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บังคับบัญชา สํานักงาน ผู้บังคับบัญชากองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๔๕. พลตรี ณัฏฐ์ สิทธิ์ ละแมนชัย รองผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น เสนาธิการ สํานักงานปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๔๖. พลตรี นิ วัติ พงศ์ สิทธิ ศักดิ์ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานบุคคล สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๔๗. พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๔๘. พลตรี พิ ชัย เข็มทอง ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบรหาร ิ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและ สารนิเทศ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๔๙. พลตรี วรรนพ นาคประสิทธิ์ รองปลัดบัญชีทหารบก เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณและการเงิ น สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก ๓๕๐. พลตรี กนก ภู่ ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บั ติ ที่ ๑ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก  ๓๕๑. พลตรี กิตติ ธัช บุพศิ ริ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บั ติ ที่ ๒ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก ๓๕๒. พลตรี อรรถพร เป้าประจักษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บั ติ ที่ ๓ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก ๓๕๓. พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รองผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๔ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๔ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๕๔. พลตรี วาสิฏฐ์ มณีโชติ รองผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๕ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๕ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๕๕. พลตรี ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ทหารบก เป็ น รองจเร สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๓๕๖. พลตรี สมชาย เพ็งกรู ด รองแม่ ทัพภาคที่ ๒ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๕๗. พลตรี วัลลภ ฐิ ติ กุ ล รองแม่ ทัพภาคที่ ๔ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๕๘. พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๕๙. พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๐. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๑. พลตรี วิ นัฐ อินทรสุวรรณ รองผ้บู ัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๒. พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิ รัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๓. พลตรี พิ นิ จ แจ้งแสงทอง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๔. พลตรี ไกรเวทย์ พูลอาไภย ํ ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท)

๓๖๕. พลตรี ภาณุ วัฒน์ เหนียวแน่ น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๖. พลตรี ณัฐชนก ศิ ริ ทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๗. พลตรี สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๘. พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๖๙. พลตรี วิทยา วรรคาวิ สันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๐. พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๑. พลตรี ทวี เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๒. พลตรี ฐิ ติ ติตถะสิ ริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๓. พลตรี วิจารณ์ จดแตง ผู้ อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๔. พลตรี ธนา สุรารักษ์ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๕. พลตรี สุ ทัศน์ วาณิชเสนี ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุ ธ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๖. พลตรี กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๗. พลตรี จะนะ ปรชาี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๘. พลตรี ธานินทร์ สนิทชน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๗๙. พลตรี ปัญญา ตุรงค์เรือง เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๐. พลตรี พีรพงศ์ ไวกาสี ผู้ อํานวยการสํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษา ทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท)

๓๘๑. พลตรี คเชนทร์เทพ อาจิตปุญโญ ผู้ อํานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้ า เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๒. พลตรี ปราโมทย์ ว่านเครื อ ผู้ อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้ า เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๓. พลตรี ฉลองธวัฒน์พล ตยะโคตร ิ รองผู้ อํานวยการสํานักติดตามสถานการณ์ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๔. พลตรี เอกพันธ์ สุวรรณวิ จิตร รองผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณว ฒ ุ ิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๕. พลตรี สุรพล ตาปนานนท์ ผู้ อํานวยการสํา นักตรวจสอบภายใน สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๖. พลตรี สีหเดช ดีสนธิโชติ ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดที่ ๗ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษ กองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๗. พลตรี ชลิ ต พวงมาลีประดับ ผู้ช่วยจเร สํานักงานปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๘. พลตรี กิ ติพล ประเสริฐสุ ข ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๘๙. พลตรี ชัยยุทธ หมื่นสายญาติ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๙๐. พลตรี ธานี ฉุยฉาย ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๙๑. พลตรี นาคินทร์ รัตนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๙๒. พลตรี รังสรรค์ ยิ้มสู้ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๙๓. พลตรี สุ วิทย์ มหาศักดิ์ สุนทร ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท) ๓๙๔. พลตรี อนุ รักษ์ แสงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพบก ( อัตรา พลโท)

๓๙๕. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุ ล ณ อยุธยา ผู้ อํานวยการสํานักแผนเตรียมพล กรมกําลังพลทหารบก เป็ น รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก ๓๙๖. พลตรี อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้ อํานวยการสํานักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก เป็ น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก ๓๙๗. พลตรี วัชรปาณี มณีวรรณ ผู้ อํานวยการสํานักสนับสนุ น กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็ น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก ๓๙๘. พลตรี พิเศษ ศิ ริเกษม ผู้ อํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็ น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ๓๙๙. พลตรี พงศ์ พันธ์ ตรี วิมล ผู้ อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็ น รองปลัดบัญชีทหารบก ๔๐๐. พลตรี สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๑ ๔๐๑. พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๒ ๔๐๒. พลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๒ ๔๐๓. พลตรี ณัฐวุ ฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๓ ๔๐๔. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๓ ๔๐๕. พลตรี บัญชา ดุ ริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๓ ๔๐๖. พลตรี สมพล ปานกุ ล รองแม่ ทัพน้อยที่ ๔ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๔ ๔๐๗. พลตรี จตุพร กลัมพสุ ต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖ เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ ๔ ๔๐๘. พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็ น รองแม่ ทัพน้อยที่ ๑ ๔๐๙. พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็ น รองแม่ ทัพน้อยที่ ๔ ๔๑๐. พลตรี เชษฐา ตรงดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๔๑๑. พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ๔๑๒. พลตรี เจษฎา เปรมนิ รันดร ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑ เป็ น รองเจ้ากรมการทหารช่าง ๔๑๓. พลตรี ทรงยศ อินทรเนตร เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็ น รองเจ้ากรมการทหารช่าง ๔๑๔. พลตรี วสันต์ สวนแก้ว เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็ น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ๔๑๕. พลตรี เอนก กล่อมจิตร ผู้บัญชาการศูนย์ อุตสาหการสรรพาวุ ธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็ น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ๔๑๖. พลตรี มหัทธนา กมลศิลป์ ผู้ อํานวยการสถาบัน วิ จัย วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็ น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ๔๑๗. พลตรี สุดยอด พรมแก้ว ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๔๑๘. พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๔๑๙. พลตรี สุเทพ นพวิ ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็ น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๒๐. พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ เป็ น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า ๔๒๑. พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ๔๒๒. พลตรี วรวุ ฒิ วุ ฒิ ศิ ริ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน ๔๒๓. พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคําฟู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓ ๔๒๔. พลตรี ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริ ญ รองผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๑ สํานักงานปฏิ บัตภารก ิ ิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ๔๒๕. พลตรี สุ รินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓

๔๒๖. พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิ จิตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ๔๒๗. พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ๔๒๘. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ๔๒๙. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ๔๓๐. พลตรี วุ ฒิไกร คล้ายทอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง ๔๓๑. พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา เสนาธิการศูนย์ อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า เป็ น ผู้ อํานวยการสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก ๔๓๒. พลตรี นพดล จิเจริ ญ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร ๔๓๓. พลตรี เกรียงชัย ประสงค์ สกาญจน ุ ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น เสนาธิการศูนย์ อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า ๔๓๔. พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง ผู้ อํานวยการสํานักโฆษก สํานักงานปฏิ บั ติ ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๔๓๕. พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักติดตามสถานการณ์ สํานักงานปฏิ บั ติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก ๔๓๖. พลตรี กฤษณะ วัชรเทศ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น รองผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๑ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก ๔๓๗. พลตรี จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น รองผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๔ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก ๔๓๘. พลตรี สิทธิ ตระกูลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก เป็ น รองผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๕ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก

๔๓๙. พลตรี อนุชา ชุ่มคํ า ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้ บังคับบัญชา เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคง ภายในกองทัพบก ๔๔๐. พลตรี สันทัด เมืองคํ า นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคง ภายในกองทัพบก ๔๔๑. พลตรี ไพรุจน์ คําชุ ม ผู้ทรงคุณวุ ฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ช่วยจเร สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๔๔๒. พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ําสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๔๔๓. พลตรี ศักดิ์ สทธิ ิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้ อํานวยการสํานักงานวิ จัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพบก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๔๔๔. พลตรี พงษ์ ศักดิ์ มาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๔๔๕. พลตรีหญิ ง อังคณา สุเมธสิทธิ กุ ล ผู้ อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์ อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า เป็ น ผู้ทรงคุณว ฒ ุ ิกองทัพบก ๔๔๖. พันเอก วีรสิทธิ จันทร์ดา เป็ น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก ๔๔๗. พันเอก ชวภณ จุ้ยเจริ ญ เป็ น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๔๔๘. พันเอก กฤษณ์ จาดสุวรรณ เป็ น เจ้ากรมการเงินทหารบก ๔๔๙. พันเอก เกษมศิ ริ มีความดี เป็ น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ๔๕๐. พันเอก วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เป็ น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ๔๕๑. พันเอก ศักดิ์ ชัย ธนศรี สุ นี ย์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ทหารบก ๔๕๒. พันเอก ชูเกียรติ ช่วยเพชร เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานวิ จัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพบก ๔๕๓. พันเอก นเรศ ขีโรท เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานพระธรรมนู ญ ทหารบก ๔๕๔. พันเอก พูลลาภ ยะติ นันท์ เป น ็ ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ๔๕๕. พันเอก ณัฐวุ ฒิ นาคะนคร เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ๔๕๖. พันเอก ประสาร รวยดี เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ๔๕๗. พันเอก เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ๔๕๘. พันเอก กิตติ ศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖

๔๕๙. พันเอก บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ๔๖๐. พันเอก ฐกัด หลอดศิ ริ เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ๔๖๑. พันเอก วิ ชิ ต วงค์ สังข์ เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ ๔๖๒. พันเอก บํารุ ง สายทอง เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ๔๖๓. พันเอก ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เป็ น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑ ๔๖๔. พันเอก ธราพงษ์ มะละคํ า เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ๔๖๕. พันเอก กัณฑ์ ชัย ประจวบอารี ย์ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ๔๖๖. พันเอก รณกร ปานกุ ล เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ๔๖๗. พันเอก เกียรติ ศักดิ์ วิเวก เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ ๔๖๘. พันเอก ปราโมทย์ นาคจันทึ ก เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ ี ๒๑๐ ๔๖๙. พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ ม เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ๔๗๐. พันเอก ถนัดพล โกศัยเสวี เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ ๔๗๑. พันเอก สัชฌาการ คุณยศยิ่ ง เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ๔๗๒. พันเอก ดุ ษิ ต ปุระเสาร์ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ๔๗๓. พันเอก ทวี ศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ เป น ็ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ๔๗๔. พันเอก ไตรรัตน์ ไชยนุ รักษ์ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ๔๗๕. พันเอก ภาสกร ทวีตา เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓ ๔๗๖. พันเอก พรชัย อินทนู เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ ๔๗๗. พันเอก ปิยพงษ์ วงศ์ จันทร์ เป็ น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖ ๔๗๘. พันเอก ธนสิ น สุขโข เป็ น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ ๔๗๙. พันเอก จรัส ปัญญาดี เป็ น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ๔๘๐. พันเอก อดิ ศักดิ์ ประชากิตติ กุ ล เป็ น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ ๔๘๑. พันเอก นิ ธิ ศ เปลี่ยนปาน เป็ น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ ๔๘๒. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ เป็ น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ ๔๘๓. พันเอก อศเรศ ิ พุ่มมาก เป็ น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ๔๘๔. พันเอก ทัศอรัญ กฤษณานนท์ เป็ น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภั ย ทางอากาศกองทัพบก ๔๘๕. พันเอก พงษ์ พันธุ์ โพธิ์พงษ์ เป็ น เสนาธิการกรมการทหารช่าง ๔๘๖. พันเอก ทวี พู ล ริมสาคร เป็ น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๔๘๗. พันเอก วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ เป็ น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า ๔๘๘. พันเอก สุ พัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เป็ น ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก

๔๘๙. พันเอก สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม เป็ น ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ๔๙๐. พันเอก เกษม ภิญโญชนม์ เป็ น ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุ ธ ๔๙๑. พันเอก นพดล ศรี จันทร์ สุ ข เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์ อุตสาหการสรรพาวุ ธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๔๙๒. พันเอก กําธร บุญทอง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักแผนเตรียมพล กรมกําลังพลทหารบก ๔๙๓. พันเอก สุรพงษ์  อยู่พร้อม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก ๔๙๔. พันเอก อิธคม วงศ์กล่อม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักสนับสนุ น กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก ๔๙๕. พันเอก ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ๔๙๖. พันเอก ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงษ์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สานํ ักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ๔๙๗. พันเอก พลพิ พัฒน์ อินทสุวรรณ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ๔๙๘. พันเอก ชูชาติ คํานุ ช เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๙๙. พันเอก ศุภชัย ศรีหอม เป็ น ผู้ อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า ๕๐๐. พันเอก ประมวล จันทร์ศรี เป็ น ผู้ อํานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า ๕๐๑. พันเอก นพดล นาคี รักษ์ เป็ น ผู้ ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา ๕๐๒. พันเอก สัมพันธ์ พิชยทายา เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา ๕๐๓. พันเอก ดนู กฤตลักษณ์ เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก ( อัตรา พลตรี) ๕๐๔. พันเอก มาโนชญ์ รัตนเลขา เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก ( อัตรา พลตรี) ๕๐๕. พันเอก รุ่งโรจน์ ถุงเป้ า เป็ น น ายทหา รฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก ( อัตรา พลตรี)

๕๐๖. พันเอก วรวุ ฒิ แสงทอง เป็ น รองเสนาธิการสํานักงานปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๐๗. พันเอก อภิ ชัย บุญช่วยเหลื อ เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๐๘. พันเอก อุดม โกษากุ ล เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักกิจการมวลชน และสารนิเทศ สานํ ักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๐๙. พันเอก ปภาธิ ป สว่างแสง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักโฆษก สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๑๐. พันเอก ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ เป็ น รองผู้ อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิ บัติ ที่ ๔ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๑๑. พันเอก สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุ ล เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บ ตัิภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๑ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๑๒. พันเอก แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ สํานักงานปฏิ บัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๑๓. พันเอก เอกธนา เสนานนท์ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติภารกิ จ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๗ สํานักงานปฏิ บัติภารกจริ ักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ๕๑๔. พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์ เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพบก ๕๑๕. พันเอก อนุตร รัตนศึกษา เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพบก ๕๑๖. พันเอก กฤษณ์ สุนทรธรรม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๑๗. พันเอก กฤษฎากรณ์ กรณ์ ศิลป เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๑๘. พันเอก กิตติ์ พิ พัฒน์ บุณยฤทธิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๑๙. พันเอก กิตติภพ กัณฑศิลป์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๐. พันเอก เกษม วังสุนทร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๑. พันเอก เกรียงศักดิ์ นันทโพธิ์เดช เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๒. พันเอก จีระพันธ์ ครุฑธาลัย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๓. พันเอก ฉัตรมงคล เกิดปั้ น เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๔. พันเอก ชวาลา บุญวานิตย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๕. พันเอก ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๖. พันเอก ชัชภณ สว่างโชติ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๗. พันเอก ชาตรี สุวรรณภู มิ เป็ น ผู้ทรงคณว ุ ุ ฒิกองทัพบก ๕๒๘. พันเอก ชาญวิทย์ ปิ่นมณี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๒๙. พันเอก ณพล นิ่มนวล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก

๕๓๐. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ วิ จิตร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๑. พันเอก ดนัย จันทนะเวส เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๒. พันเอก เดชาธร สุขแสง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๓. พันเอก ทรงชัย คงประชา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๔. พันเอก ธีรพล วงษ์ไทย เป็ น ผู้ทรงคุณว ฒ ุ ิกองทัพบก ๕๓๕. พันเอก ธีรวิทย์ เจริญศิลป์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๖. พันเอก ธีระรัตน์ นาคนนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๗. พันเอก นรินทร์ วัฒนลักขี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๘. พันเอก นรินทร์ เกษธนัง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๓๙. พันเอก นิ ติ วัฒน ์ พงษ์ศรี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๐. พันเอก บุญดล สิทธิเกษร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๑. พันเอก บูระพา ต๊ะวิ ชัย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๒. พันเอก ประเวศ บาลทิพย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๓. พันเอก ประโมชย์ นกหุ่ น เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๔. พันเอก ปิยพันธุ์ ชีรานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๕. พันเอก พิ ทักษ์ ชัย ธนพรานสิงห์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๖. พันเอก เพชรงค์ สิทธิ ด่าง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๗. พันเอก พิ ชิ ต วันทา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๘. พันเอก ภูวนัย ไตรภูวนาท เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๔๙. พันเอก ยศ บุณยประคอง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๐. พันเอก ยุทธพล เทภาสิ ต เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๑. พันเอก รัชพล สุทนต์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๒. พันเอก ระเมียร สร้อยจิตร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๓. พันเอก เรวัต ถนอมศักดิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๔. พันเอก วรพงศ์ มาลี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๕. พันเอก วรสิ น เกตานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๖. พันเอก วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๗. พันเอก วุ ฒิ ชัย เจริญรื่ น เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๘. พันเอก ศิรศักดิ์ อริยานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๕๙. พันเอก ศุภณัฏฐ์ พึ่งพาพัฒน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๐. พันเอก เศรษฐสิทธิ์ ภู ชิตสายมงคล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๑. พันเอก สมศักด์ จุมพรม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก

๕๖๒. พันเอก สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๓. พันเอก สามารถ จินตสมิทธิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๔. พันเอก สุ จิ น ห้วยเรไร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๕. พันเอก สุ ธี กอรี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๖. พันเอก สุ ธี สีหะวัฒนกุ ล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๗. พันเอก สุ พิ ชัย เจริญวารี กุ ล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๘. พันเอก สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๖๙. พันเอก สุรวุ ฒิ ชุ ติ วิทย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๐. พันเอก สุ วัฒน์ ธรรมกิ จ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๑. พันเอก อดุลย์ อินทรไข่ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๒. พันเอก อนุชา วงศ์ศรีใส เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๓. พันเอก อลงกรณ์ เจริญพันธ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๔. พันเอก อาปฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๕. พันเอก เอกกุ ล วรรณดิษฐ์ เป็ น ผู้ทรงคุณว ฒ ุ ิกองทัพบก ๕๗๖. พันเอก โอฬาร หาญสุรภานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๗. พันเอก อํานาจ พุกศรี สุ ข เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๗๘. พันเอกหญิ ง อัจฉรา อุไรเลิ ศ เป็ น ผู้ อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์ อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า ๕๗๙. พันเอกหญิ ง ขวัญใจ ธนกิจจารุ เป็ น ผ้ทรงค ู ุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๘๐. พันเอกหญิ ง ดวงพร พรสุขสว่าง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๘๑. พันเอกหญิ ง สุ นิสา วรรณชาติ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก ๕๘๒. พันเอกหญิ ง สิ ริ กุ ล ธรรมสุนทร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพบก

กองทัพเรื อ

๕๘๓. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการทหารเรื อ ๕๘๔. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการทหารเรื อ ๕๘๕. พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา เป็ น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรื อ ๕๘๖. พลเรือเอก นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็ น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ๕๘๗. พลเรือเอก ปกรณ์ วานิ ช ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรื อ ๕๘๘. พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรื อ เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรื อ ๕๘๙. พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรื อ เป็ น เสนาธิการทหารเรื อ ๕๙๐. พลเรือโท สมหมาย วงษ์ จันทร์ รองเสนาธิการทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒ พ ิ ิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๑. พลเรือโท ทิวา ดาราเมือง เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๒. พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง รองเสนาธิการทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๓. พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย รองเสนาธิการทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๔. พลเรือโท สุ กิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี บ เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรื อ ๕๙๕. พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บัญชาการทหารเรื อ เป็ น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ๕๙๖. พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป น ็ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๗. พลเรือโท กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๘. พลเรือโท สมนึ ก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๕๙๙. พลเรือโท เกรียงไกร อนนตศานต ั ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๖๐๐. พลเรือโท จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือเอก) ๖๐๑. พลเรือโท อรัญ นําผล ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ ๖๐๒. พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคํ า เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็ น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรื อ

๖๐๓. พลเรือโท เสรีภาพ สุขเจริ ญ ที่ปรึกษากองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๐๔. พลเรือโท ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๐๕. พลเรือโท พงศกร กุวานนท์ เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทหารเรื อ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรื อ ๖๐๖. พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรื อ เป็ น รองเสนาธิการทหารเรื อ ๖๐๗. พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้ อํานวยการสํานักงานประสานภารกิ จ ด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ บัญชาการทัพเรื อ ภาคที่ ๓ ๖๐๘. พลเรือโท สุพจน์ ภู่ระหงษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธการ ิ ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๐๙. พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิ จิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็ น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี บ ๖๑๐. พลเรือโท บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ๖๑๑. พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บังคับบัญชา ๖๑๒. พลเรือโท กาญจน์ ดี อุบล ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ๖๑๓. พลเรือโท ชาลี มนต์ไตรเวศย์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ๖๑๔. พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็ น เจ้ากรมอู่ทหารเรื อ ๖๑๕. พลเรือโท นิ กิตติ์ ฑี ร์ฆะยศ เจ้ากรมกําลังพลทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรื อ ๖๑๖. พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา เป็ น รองเสนาธิการทหารเรื อ ๖๑๗. พลเรือโท อนุสรณ์ ศรี ศิ ริ วิ บูลย์ ปลัดบัญชีทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรื อ

๖๑๘. พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรื อ ๖๑๙. พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๐. พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร รองเจ้ากรมอู่ทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๑. พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๒. พลเรือตรี พงษ์ ศักดิ์ จุลกาญจน์ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๓. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรื อ เป็ น รองเสนาธิการทหารเรื อ ๖๒๔. พลเรือตร ีอณุ วัฒ สัมภวะผล รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรื อ เป็ น ปลัดบัญชีทหารเรื อ ๖๒๕. พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้ อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ ทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๖. พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็ น เสนาธิการกองเรือยุทธการ ๖๒๗. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ ง ผู้บัญชาการกองการฝึ ก กองเรือยุทธการ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๘. พลเรือตรี นิพร สุขเกษตร รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี บ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๒๙. พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกู ล ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป น ็ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๓๐. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมกําลังพลทหารเรื อ ๖๓๑. พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๓๒. พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่ น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรื อ ๖๓๓. พลเรือตรี ธีรวัฒน์ ศรีชลา ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท)

๖๓๔. พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๓๕. พลเรือตรี ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็ น รองเสนาธิการทหารเรื อ ๖๓๖. พลเรือตรี อภิชาติ ปัญญากิตติ วัฒน์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมข่าวทหารเรื อ ๖๓๗. พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักรกองทัพเรื อ ๖๓๘. พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกู ร ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๓๙. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมยุทธการทหารเรื อ ๖๔๐. พลเรอตร ื ี กิตติโศภณ โตสมบัติ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรื อ เป็ น ที่ปรึกษากองทัพเรื อ ๖๔๑. พลเรือตรี ชุ ตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ๖๔๒. พลเรือตรี ชู ศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผู้ อํานวยการศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรื อ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ เป็ น ที่ปรึกษากองทัพเรื อ ๖๔๓. พลเรือตรี โอภาส บูรณสัมฤทธิ ผู้ทรงคณว ุ ุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๔๔. พลเรือตรี ธวัชชัย สิงห์สาย ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรื อ ๖๔๕. พลเรือตรี นาคินทร์ อิศรางกู ร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพเรื อ ( อัตรา พลเรือโท) ๖๔๖. พลเรือตรหญี ิ ง อรมณี บุนนาค ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๖๔๗. พลเรือตรี พิ สัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น เป็ น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรื อ ๖๔๘. พลเรือตรี วิ พันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรื อ

๖๔๙. พลเรือตรี วิ ชัย มนัสศิ ริ วิทยา ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรื อ ๖๕๐. พลเรือตรี โสภณ จงเรืองศรี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็ น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ๖๕๑. พลเรือตรี เสนิ ส ทังสุ บุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๖๕๒. พลเรือตรี ปรัชญา กุ มุ ท ผู้ อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรื อ ๖๕๓. พลเรือตรี จารึ ก สมรรคบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๖๕๔. พลเรือตรี พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๖๕๕. พลเรือตรี พีระ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการกองเรอตรวจอ ื ่าว กองเรือยุทธการ เป็ น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรื อ ๖๕๖. พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้บัญชาการทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรื อ ๖๕๗. พลเรือตรี ธีรกุ ล กาญจนะ รองปลัดบัญชีทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรื อ ๖๕๘. พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็ น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรื อ ๖๕๙. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้ บัญชาการกองการบินทหารเรื อ กองเรื อ ยุทธการ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานวิ จัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรื อ ๖๖๐. พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็ น เจ้ากรมจเรทหารเรื อ ๖๖๑. พลเรือตรี ประชาชาติ ศิ ริสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรื อ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเร อ ื ๖๖๒. พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรื อ เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพเรื อ ๖๖๓. พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจํานงค์ ผู้ อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี บ ๖๖๔. พลเรือตรี วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการ กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็ นรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรื อ

๖๖๕. พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุ รักษ์ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหี บ เป็ น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรื อ ๖๖๖. พลเรือตรี ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๖๖๗. พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรื อ กรมอุทกศาสตร์ ๖๖๘. พลเรือตรี ธเนศ อินทรัมพรรย์ ผู้ อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๖๖๙. พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็ น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ๖๗๐. พลเรือตรี สมชาย แท่นนิ ล ผู้ชํานาญการกองทัพเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรื อ กองเรือยุทธการ ๖๗๑. พลเรือตรี อนุชาติ อินทรเสน ผู้บญชาการกองเร ั ือทุ่นระเบิ ด กองเรือยุทธการ เป็ น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ๖๗๒. พลเรือตรี เรวัต อุบลรัตน์ ผู้ อํานวยการสํานักสนับสนุ น กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ๖๗๓. พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์ สุ วี ร์ ผู้ อํานวยการสํานักการข่าว กรมข่าวทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมข่าวทหารเรื อ ๖๗๔. พลเรือตรี เบญญา นาวานุเคราะห์ ผู้ชานาญการกองท ํ ัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรื อ ๖๗๕. พลเรือตรี ไพชยนต์ จักรกลม ผู้ อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุ ง กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรื อ ๖๗๖. พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารเรื อ ๖๗๗. พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้ อํานวยการการท่าเรือสัตหี บ ฐานทัพเรือสัตหี บ เป็ น ผู้บัญชาการกองการฝึ ก กองเรือยุทธการ ๖๗๘. พลเรือตรี ก้องเกียรติ สัจวุ ฒิ รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพเรื อ ๖๗๙. พลเรือตรี เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้ อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ

๖๘๐. พลเรือตรี สุทธิ นันท์ สมานรักษ์ ผู้ อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงาน ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมการเงินทหารเรื อ ๖๘๑. พลเรือตรี สําเริ ง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็ น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ๖๘๒. พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกู ล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรื อ ๖๘๓. พลเรือตรี โกวิ ท อินทร์พรหม ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กลาโหม เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บัญชาการทหารเรื อ ๖๘๔. พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ๖๘๕. พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บั ติการ กรมยุทธการ ทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ ๖๘๖. พลเรือตรี อํานวย ทองรอด ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมการ สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ เป็ น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ๖๘๗. พลเรือตรี เทิดเกียรติ อ่อนเมือง ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักรกองทัพเรื อ ๖๘๘. พลเรือตรี วุ ฒิ ชัย สายเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรื อ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ เป น ็ ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรื อ ๖๘๙. พลเรือตรี อะดุ ง พันธุ์เอี่ยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรื อ ๖๙๐. พลเรือตรี พิ สิษฐ์ ทองดีเลิ ศ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี บ ๖๙๑. พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้ทรงคุณวุ ฒกองท ิ ัพเรื อ เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพเรื อ ๖๙๒. พลเรือตรี กิตติ คุณนาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๖๙๓. พลเรือตรี ปนต สุขนิจรัญ ผู้ อํานวยการศูนย์ ส่งกําลัง กรมพลาธิการทหารเรื อ เป็ น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรื อ ๖๙๔. พลเรือตรี ธนานพ สิ ริ นิตย์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายผลิ ต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ า กรมอู่ทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรื อ ๖๙๕. พลเรือตรี กฤษดา ประพฤติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเร อ ื เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ ๖๙๖. พลเรือตรี วันชัย แหวนทอง ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักปฏิ บัติการ กรมยุทธการทหารเรื อ ๖๙๗. พลเรือตรี สุ มิตร แดงดีเลิ ศ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรื อ ๖๙๘. พลเรือตร ีเกิดศักดิ์ วีระโยธิ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหี บ ๖๙๙. พลเรือตรี ธนวัฒน์ เหลืองทองคํ า ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ ส่งกําลัง กรมพลาธิการทหารเรื อ ๗๐๐. พลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึ ก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น ๗๐๑. พลเรือตรี กิ ติพงษ์ เรืองเดช ผู้ อํานวยการอู่ทหารเรือธนบุ รี กรมอู่ทหารเรื อ เป็ น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรื อ ๗๐๒. พลเรือตรี สันติ บุญนุ ช ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุ ง กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรื อ ๗๐๓. พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ ผู้ บัญชาการศูนย์การฝึ ก หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิ น เป็ น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น ๗๐๔. พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการอู่ทหารเรือธนบุ รี กรมอู่ทหารเรื อ ๗๐๕. พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรื อ ๗๐๖. พลเรือตรี วุ ฒิศาสตร์ ชวนะ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป น ็ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ๗๐๗. พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหี บ ๗๐๘. พลเรือตรี กวี องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ า กรมอู่ทหารเรื อ

๗๐๙. พลเรือตรี รัชฐ์ ชัย จันทร์ ส่งเสริ ม ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรื อ ๗๑๐. พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิ ม ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ๗๑๑. พลเรือตรี ประวิ ณ จิตติ นันทน์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทพเร ั ื อ ๗๑๒. พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรื อ ๗๑๓. พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ กองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักการข่าว กรมข่าวทหารเรื อ ๗๑๔. พลเรือตรี วันชัย ทรงเมตตา ผู้ อํานวยการศูนย์ ซ่อมสร้างสรรพาวุ ธ กรมสรรพาวุธทหารเรื อ เป น ็ ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ ๗๑๕. พลเรือตรี ณพ พรรณเชษฐ์ ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงาน ปลัดบัญชีทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรื อ ๗๑๖. พลเรือตรี ธีระยุทธ นอบน้อม ผู้ช่วยหัวหนานายทหารฝ ้ ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บัญชาการทหารเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ๗๑๗. พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิ น ผู้บัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ เป็ น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิ ด กองเรือยุทธการ ๗๑๘. พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ ผู้ อํานวยการสํานักบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริการและสิทธิ กําลังพล กรมกําลังพลทหารเร อ ื ๗๑๙. พลเรือตรี สมชาติ สะตะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็ น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรื อ ๗๒๐. พลเรือตรี สุขสวัสดิ์ สบายใจ ผู้ชํานาญการกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๒๑. พลเรือตรี ธานี แก้วเก้ า ผู้ อํานวยการสํานักบริการและสิทธิ กําลังพล กรมกําลังพลทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรอนทหารเรือ ๗๒๒. พลเรือตรี ชลธิ ศ นาวานุเคราะห์ ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรื อ ๗๒๓. พลเรือตรี บัญชา บัวรอด เลขานุการกองทัพเรื อ เป็ น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรื อ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ

๗๒๔. พลเรือตรี พิ ชัย ล้อชูสกุ ล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองเสนาธิการทหาร เป็ น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ๗๒๕. พลเรือตรี จรัญวี ร์ ญาดี ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ ๗๒๖. พลเรือตรี วโรดม สุวารี ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรื อ ๗๒๗. พลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรื อ ๗๒๘. พลเรือตรี พิ ชิ ต วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิ น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น เป็ น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ๗๒๙. พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรื อ เป็ น รองปลัดบัญชีทหารเรื อ ๗๓๐. นาวาเอกหญิ ง สุ พิชชา แสงโชติ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ ทันตกรรม กรมแพทย์ ทหารเรื อ ๗๓๑. นาวาเอกหญิ ง พิณทิพย์ พันธ์ มีเกียรติ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๓๒. นาวาเอก พิ สิษฐ์ บรมสุ ข เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๓๓. นาวาเอก มงคล ประยูรศุ ข เป็ น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิ น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น ๗๓๔. นาวาเอก สุทธิพงษ์ อนันตชัย เป็ น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ๗๓๕. นาวาเอก ทศพล ผลดี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๓๖. นาวาเอก ทวี ทองประยู ร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๓๗. นาวาเอก ไตรรัตน์ รัชไชยบุ ญ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๓๘. นาวาเอก อุ ทัย โสฬศ เป น ็ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๓๙. นาวาเอก วราณัติ วรรธนผล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๐. นาวาเอก สุทธิชาติ เข็มอนุ สุ ข เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๑. นาวาเอก อภิ สิทธิ์ สุนทรเรขา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๒. นาวาเอก เชาวลิ ต วุ ฒิ วิมล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๓. นาวาเอก สุรพงษ์ พรหมแพทย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๔. นาวาเอก วิทยา จันทรคติ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๕. นาวาเอก ปัญญา บวรสิทธิ รัตน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๖. นาวาเอก เอกสิทธิ์ รอดอยู่ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๗. นาวาเอก สรไกร สิ ริกรรณะ เป็ น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ

๗๔๘. นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๔๙. นาวาเอก กฤษณ์ ศรี สัมฤทธิ์ เป็ น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ๗๕๐. นาวาเอก มนต์เดช พัวไพบูลย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๑. นาวาเอกหญิ ง ศิ ริ กัญญา พุ่มเสนาะ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๒. นาวาเอก ณรงค์ วิทย์ ชลายนนาวิ น เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ทหารเรื อ ๗๕๓. นาวาเอก ณรงค์ ศักดิ์ วงศ์มณีโรจน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๔. นาวาเอก วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๕. นาวาเอก กิตติ ศักดิ์ บุณย์เพิ่ ม เป็ น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรื อ ๗๕๖. นาวาเอก อวิ หิงส์ จันทสิงห์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๗. นาวาเอก เอกอรรถ ศิลปาจารย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๘. นาวาเอก สาโรช พึ่งพานิชย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๕๙. นาวาเอก ไพรัช เทียนศิ ริฤกษ์ เป็ น ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายผลิ ต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ า กรมอู่ทหารเรื อ ๗๖๐. นาวาเอก วาสเทพ แพทยานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๑. นาวาเอก สิทธิ ช ยั ต่างใจ เป็ น ผู้ บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรื อ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ๗๖๒. นาวาเอก สุรพันธ์ ตันติเวชกุ ล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๓. นาวาเอกหญิ ง กัลยา เอี่ยมเล็ ก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๔. นาวาเอก วรภพ สภานนท์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๕. นาวาเอก สกล สิ ริปทุมรัตน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๖. นาวาเอก เอกธนา รัตนสุวรรณ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๗. นาวาเอก สุ รัชฎ์ ศิ ริวรรณนาวี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๘. นาวาเอก ชยุ ต นาเวศภู ติกร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๖๙. นาวาเอก จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ เป็ น เลขานุการกองทัพเรื อ ๗๗๐. นาวาเอก กําจร เจริญเกียรติ เป็ น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ๗๗๑. นาวาเอก พิ สิ ฐ ฤกษ์งาม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๗๒. นาวาเอก ธํารงค์ เทียมเมฆ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ ทหารเรื อ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ๗๗๓. นาวาเอก พิเศษ ขันแข็ ง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานกงบประมาณ ั สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรื อ

๗๗๔. นาวาเอก สมบัติ นาราวิโรจน์ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการทหารเรื อ ๗๗๕. นาวาเอก เกรียง ชุณหชาติ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ ซ่อมสร้างสรรพาวุ ธ กรมสรรพาวุธทหารเรื อ ๗๗๖. นาวาเอก วิสาร บุญภิรมย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๗๗. นาวาเอก กษิ ดิ ศ อินทรวิ รัตน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๗๘. นาวาเอก ชวิ น เวียงวิเศษ เป็ น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ๗๗๙. นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ๗๘๐. นาวาเอก กฤษฎา รัตนสุภา เป็ น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ๗๘๑. นาวาเอก จิรพล ว่องวิทย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๘๒. นาวาเอก อภิ ชัย สมพลกรัง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรื อ ๗๘๓. นาวาเอก วรวุ ธ พฤกษารุ่งเรือง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารเรื อ ๗๘๔. นาวาเอก สุ ทิ น หลายเจริ ญ เป็ น ผู้ อํานวยการการท่าเรือสัตหี บ ฐานทัพเรือสัตหี บ ๗๘๕. นาวาเอก สุ วิ น แจ้งยอดสุ ข เป็ น ผู้บัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ ๗๘๖. นาวาเอก สมเจตน์ คงรอด เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานพระธรรมนู ญ ทหารเรื อ ๗๘๗. นาวาเอก มานิ ต โกสี ย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๘๘. นาวาเอก ธี ค์ชรัช ศรีสวัสดิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ ๗๘๙. นาวาเอก สุนทร คําคล้าย เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรื อ ๗๙๐. นาวาเอก โยธิ น อนเทพ ิ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพเรื อ

กองทัพอากาศ

๗๙๑. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ๗๙๒. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็ น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ๗๙๓. พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ เป็ น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ๗๙๔. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิ ริธรรมกุ ล ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ๗๙๕. พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ๗๙๖. พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็ น เสนาธิการทหารอากาศ ๗๙๗. พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็ น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ ๗๙๘. พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช เป็ น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ๗๙๙. พลอากาศโท ศิ ริพล ศิ ริทรัพย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็ น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ๘๐๐. พลอากาศโท จิโรจ บํารุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๑. พลอากาศโท เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๒. พลอากาศโท ไชยศ เทียนคําศรี เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๓. พลอากาศโท ถาวร ศิ ริ สัมพันธ์ รองผู้ บัญชาการกรมควบคุมการปฏิ บั ติ ทางอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๔. พลอากาศโท นราธิ ป คําระกาย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๕. พลอากาศโท วีรพงษ์ นิลจินดา เจ้ากรมกําลังพลทหาร เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๖. พลอากาศโท สุรพล เถาปฐม ผู้ อํานวยการศูนย์ วิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๗. พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิ กุ ล ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศเอก) ๘๐๘. พลอากาศโท สุทธิ พันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๘๐๙. พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุ ด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิการทหารอากาศ ๘๑๐. พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์ จํานงค์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิการทหารอากาศ ๘๑๑. พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิการทหารอากาศ ๘๑๒. พลอากาศโท สิทธิ ชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิการทหารอากาศ ๘๑๓. พลอากาศโท แอร์ บู ล สุทธิวรรณ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา เป็ น ปลัดบัญชีทหารอากาศ ๘๑๔. พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ ๘๑๕. พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ๘๑๖. พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ๘๑๗. พลอากาศตรี ปราโมทย์ ศิ ริธรรมกุ ล รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ๘๑๘. พลอากาศตรี พงษ์ ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ๘๑๙. พลอากาศตรี ชวาลา ราชวงศ์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ๘๒๐. พลอากาศตรี สุ วัฒน์ สุวโรพร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ๘๒๑. พลอากาศตรี ภู มิ พิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิ จักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ๘๒๒. พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็ น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๘๒๓. พลอากาศตรี พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็ น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๒๔. พลอากาศตรี ยุทธชัย วัชรสิงห์ รองผู้ อํานวยการศูนย์ วิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ วิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบินและอวกาศกองทัพอากาศ ๘๒๕. พลอากาศตรี ศุภชัย สายเงิ น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ เป็ น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ ๘๒๖. พลอากาศตรี สฤษด์พริ สุนทรกิ จ รองผู้ อํานวยการศูนย์ วิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็ น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ า ผู้บังคับบัญชา ๘๒๗. พลอากาศตรี สุรชัย อํานวยสิ น ผู้ อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าว ทหารอากาศ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ ๘๒๘. พลอากาศตรี กระมล ทองประมู ล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๒๙. พลอากาศตรี กฤษดา จันทร์ อินทร์ ผู้ บังคับศูนย์ อํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๐. พลอากาศตรี ไกรสร จันทร์เรือง รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒ พ ิ ิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๑. พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภา ผู้ อํานวยการศูนย์ ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๒. พลอากาศตรี ดําเนิ น พุ่มเจริ ญ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๓. พลอากาศตรี ประสงค์ ดวงเดือน ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ทรงคณว ุ ุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๔. พลอากาศตรี ประเสริ ฐ ช่างประเสริ ฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๕. พลอากาศตรี แมน ศีตะจิตต์ เลขานุการกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๖. พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธราช ิ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๗. พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๘. พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล รองผู้ อํานวยการสํานักงานประสานภารกิ จ ด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๓๙. พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิ พิเศษกองทัพอากาศ ( อัตรา พลอากาศโท) ๘๔๐. พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสําราญ ผู้ อํานวยการสํานักประสานการปฏิ บั ติ ด้านความมั่นคง สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็ น รองผู้ อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ๘๔๑. พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่ วิเชียร ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักประสานการปฏิ บัติ ด้านความมั่นคง สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ๘๔๒. พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ เป็ น เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ ๘๔๓. พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ๘๔๔. พลอากาศตรี ภูวดล สอนดวงใจ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ๘๔๕. พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง ผู้ อํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนา กําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ ๘๔๖. พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ๘๔๗. พลอากาศตรี ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ๘๔๘. พลอากาศตรี ชนะยุทธ รัตนกาล ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ๘๔๙. พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ๘๕๐. พลอากาศตรี ประยู ร ธรรมาธิ วัฒน์ ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารทหารอากาศ

๘๕๑. พลอากาศตรี อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็ น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ ๘๕๒. พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น เป็ น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น ๘๕๓. พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็ น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ๘๕๔. พลอากาศตรี อนุ วัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ๘๕๕. พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๘๕๖. พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ๘๕๗. พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๘๕๘. พลอากาศตรี อํานวย สมวงศ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็ น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๘๕๙. พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๘๖๐. พลอากาศตรี พิชาญ พิ ชัยณรงค์ ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็ น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๘๖๑. พลอากาศตรี สุ พิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้ อํานวยการสํานักงานวิ จั ย ศูนย์ วิ จัยพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็ น รองผู้ อํานวยการศูนย์ วิ จัยพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ๘๖๒. พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ แก้วใจ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น รองผู้ อํานวยการศูนย์ วิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ๘๖๓. พลอากาศตรี กนิษฐ์ ชัยสาร ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธการ ิ ประจําผู้บังคับบัญชา เป็ น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ ๘๖๔. พลอากาศตรี เฉลา ทองแก้ว ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น ผู้บังคับศูนย์ อํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ๘๖๕. พลอากาศตรี พิ บูลย์ วรวรรณปรีชา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการทหารอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ

๘๖๖. พลอากาศตรี พันธ์ ภักดี พัฒนกุ ล ผู้ อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึ ก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ๘๖๗. พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้ ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ ๘๖๘. พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์ อําไพ ผู้ทรงคณว ุ ุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ๘๖๙. พลอากาศตรี ณรงค์เวตย์ เรืองจวง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้ ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ๘๗๐. พลอากาศตรี วิเชียร เรืองพระยา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้ บัญชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักระบบบัญชาการเเละควบคุ ม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ๘๗๑. พลอากาศตรี อร่าม สกุลแก้ว ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชี ทหารอากาศ ๘๗๒. พลอากาศตรี ตากเพชร พินพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย ป ์ ้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ ๘๗๓. พลอากาศตรี สรกฤช ศรีเกษม ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ เป็ น ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๘๗๔. นาวาอากาศเอก ครรชิ ต วานิชย์ เป็ น เลขานุการกองทัพอากาศ ๘๗๕. นาวาอากาศเอก ศิ ริพงษ์ ศรีเกิ น เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ๘๗๖. นาวาอากาศเอก วิญญา โพธิ์คานิ ช เป็ น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น ๘๗๗. นาวาอากาศเอก มาโนช สุตวัฒน์ เป็ น เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ ๘๗๘. นาวาอากาศเอก พงษ์ อํานาจ ผ่านภพ เป็ น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๘๗๙. นาวาอากาศเอก ไกรเลิ ศ เธียรนุ กุ ล เป็ น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ๘๘๐. นาวาอากาศเอก กานต์ชนก หันหาบุ ญ เป็ น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๘๘๑. นาวาอากาศเอก ธัชชัย อัจฉริยาการุ ณ เป็ น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ๘๘๒. นาวาอากาศเอก ประกาศิ ต เจริญยิ่ ง เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักการปกครองและ พัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ

๘๘๓.นาวาอากาศเอก วรวิทย์ บุตรยี่ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ๘๘๔. นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิ ล เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึ ก กรมยุทธการทหารอากาศ ๘๘๕. นาวาอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ๘๘๖. นาวาอากาศเอก วิทยา ถาน้อย เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุ ง กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ๘๘๗. นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ๘๘๘. นาวาอากาศเอก ศรัณย์ สมคะเณ เป็ น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิ น หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น ๘๘๙. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ปฏิ บั ติการแพทย์ ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ๘๙๐. นาวาอากาศเอก วชรศิ ักดิ์ พู สิทธิ์ เป็ น ผู้ บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๘๙๑. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย วิ ริยะภาพ เป็ น ผู้ อํานวยการสํานักงานวิ จัย ศูนย์ วิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ๘๙๒. นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี เป็ น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา ๘๙๓. นาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยู ร เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู้บัญชาการทหารอากาศ ๘๙๔. นาวาอากาศเอก ฐากู ร นาครทรรพ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ๘๙๕. นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ๘๙๖. นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุ พิชญ์ เป็ น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการทหารอากาศ ๘๙๗. นาวาอากาศเอก กมล วัชรเสถยรี เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ ๘๙๘. นาวาอากาศเอก ชาลี วัฒนวรรณะ เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ ๘๙๙. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ บัวศรี เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ ๙๐๐. นาวาอากาศเอก อธิพร แสงสวัสดิ์ เป็ น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ

๙๐๑. นาวาอากาศเอก กมลรัตน์ สัตตบุศย์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๒. นาวาอากาศเอก กฤษฎา จุลเสวก เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๓. นาวาอากาศเอก คติ พันธุ์ บุญยะโพธิ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๔. นาวาอากาศเอก ครรชิ ต นิภารัตน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๕. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย สุนทรธรรม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒกองท ิ ัพอากาศ ๙๐๖. นาวาอากาศเอก ชนะวิชญ์ โหละสุ ต เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๗. นาวาอากาศเอก ชัยนาท ผลกิ จ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๘. นาวาอากาศเอก ชิตชัย ไกรคง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๐๙. นาวาอากาศเอก ฐากู ร สมัตถะ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๐. นาวาอากาศเอก ณฤทธิ์ สุดใจธรรม เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทพอากาศ ั ๙๑๑. นาวาอากาศเอก ดํารงค์ ศักดิ์ วังเภตรา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๒. นาวาอากาศเอก ธัญโรจน์ อัลภาชน์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๓. นาวาอากาศเอก นพพล กลิ่นผกา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๔. นาวาอากาศเอก ประกรณ์ พัธณ์ ปัญญวัฒนะ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๕. นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์ สุขรวย เป็ น ผ้ทรงค ู ุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๖. นาวาอากาศเอก พันธุ์ ศักดิ์ ปั้นจินดา เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๗. นาวาอากาศเอก พิ ชัย สมพงษ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๘. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุ ข เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๑๙. นาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๐. นาวาอากาศเอก มณฑล ทับทมทอง ิ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๑. นาวาอากาศเอก เลอสรวง รอดเดช เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๒. นาวาอากาศเอก วันชัย บุญภักดี เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๓. นาวาอากาศเอก วัลลภ เทียนแก้ว เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๔. นาวาอากาศเอก วิ ธู ร ขําเจริ ญ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๕. นาวาอากาศเอก วระพล ี กิจจารักษ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๖. นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๗. นาวาอากาศเอก สถาพร เกษมุ ติ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๘. นาวาอากาศเอก สมภพ เปรมจิตต์ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๒๙. นาวาอากาศเอก สุนทร อินทสะอาด เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๓๐. นาวาอากาศเอก สุ นิ จ ใจหาญ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๓๑. นาวาอากาศเอก สุพจน์ ชัยมงคล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๓๒. นาวาอากาศเอก สุ รัตน์ ชัย โทนทอง เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ

๙๓๓. นาวาอากาศเอก หัตถยุทธ ถาวรประเสริ ฐ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๓๔. นาวาอากาศเอก อัมรินทร์ มหาผล เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ๙๓๕. นาวาอากาศเอก อาคม พวงประเสริ ฐ เป็ น ผู้ทรงคุณวุ ฒิกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ . ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี