ใครเป็นใคร ใน’ประชาชาติ’

733

พรรคประชาชาติ Prachachart Party ได้ประชุมกันเมื่อ ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อ 1 ก.ย 61 ณ ห้องประชุมนานาชาติ มอ.ปัตตานี เลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย 

ห้วหน้าพรรค
นายวันมูหัมมัดนอร์ มะทา
รอง หน.พรรค
1.นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ
2.นายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
3.ดร.นิติภูมิธนัฐ มิ่งรุจราลัย อดีต ส.ว.และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4.ดร.วรวิทย์ บารู อดีต ส.ว.ปัตตานี
5.พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ อดีตผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติ
6.นายนิมุขตาร์ วาบา อดีต ส.ส.
7.ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ อดีตกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (พังงา)

เลขาธิการพรรค
พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง
รองเลขาพรรค
1.นายธีรพงค์
2.นายสรธรรม จินดา
3.ว่าที่รต.อับดุลฮาฟิส หิเล

เหรัญญิกพรรค
นายมุข สุไลมาน
นายทะเบียนพรรค
อ.สุรพล นาควานิช

โฆษกพรรค
นายนัจมุดิน อุมา
รองโฆษกพรรค
นายอับดุลรอซัค คาเดร์

กรรมการบริหารพรรค
1.นายต่วนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2.พ.ต.ท.วิจิตร สุวิทย์
3.นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
4. นายอาจ ชามทอง
5.นายธนาธิป แดงแก้วรัตน์
6.นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม
7.ดร.อับดุลเลาะ อบูบาการ์
8.นายอุดม นิปริยาย
9.นายอัคชา พรหมสูตร์
10.นายอุมัร หาเก็ม
11.ดร.มาหามัด อาหามะ
12.นายณรงค์ วงค์สุวิทย์
13.นางวรรณะ เด่นอุดม
14.นายอาแซ ประดู่
15.นายอุสมาน อาแว
16.นายมะรุสดี ดีสะเอะ
17.นายอดุลย์ มะหะหมัด
18.นายมังโสด หมาดเตะ
19.นางสาวรอมละห์ แซแยะ

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งพรรคประชาชาติว่า เป็นการรวมบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ จากทุกอาชีพ ทุกคนล้วนมีความหลากหลายทางภาษา ศาสนาและเพศ แต่ทุกคนเท่าเทียมกันและมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาพ ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยความหมายที่มาของการจัดตั้งพรรคและหาชื่อพรรคช่วงแรกมี คณะบุคคลจากประชาชนชายแดนใต้ เพราะเรามีอุดมการณ์เหมือนกัน และชื่อพรรคจะมี 3 พยางค์ หลังจากที่ได้ประกาศตัวจะตั้งพรรคก็ มีประชาชนจากหลายภูมิภาคส่งมา แต่มีชื่อหนึ่งมีตรงกับความหมายว่า ประชาชาติ เพราะมีความหมาย คือพลเมืองของประเทศ

เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง พรรคประชาชาติไม่ได้เป็นของกลุ่มใดหรือศาสนาใด และพรรคประชาชาติเป็นของทุกชาติพันธ์ เหตุที่เลือกประชุมที่ปัตตานี เราต้องการแสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯไม่ใช่ประเทศไทย และอีกเหตุผลที่เลือกปัตตานี เพราะเป็นพรรคเป็นคนใต้ส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือ เราจะแสดงให้เห็นว่าเราจะทำความรุ่งเรืองในภาคใต้ ให้ปัตตานีเป็นสายพานการค้าการลงทุน

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า การที่เราหลอมรวมผู้มีอุดมการณ์ทุกคนจะทำเพื่ออะไรนั้น เราจะทำเพื่อประชาชน โดยได้เอาความคิดของทุกคนมาใส่ไว้ในก้าวประกาศ 9 ข้อของพรรค ซึ่งเราไม่หลอกใคร แต่มาจากการกลั่นกรองจากทุกคนและจะจัดทำเป็นนโยบายทุกตัวอักษร เราต้องมีมาตการณ์และกลไกขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรค เพราะพรรคเราไม่เหมือนใคร โดยเราจะสร้างนโยบายพื้นฐานโดยยึดมั่นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข และกฎหมายจะคุ้มครองสิทธิ และยกเลิกกฎหมายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย ส่วนด้านเศรษฐกิจ เราสามารถช่วยเหลือความยากจนของประชาขนได้ ด้านสังคม เราจะคืนสิทธิที่ดินคืนสู่ท้องถิ่น ตนขอย้ำว่า การขัดแย้งทางการเมืองที่ปัจจุบันถูกเหลื่อมล้ำอย่างมาก เราจึงมีนโยบายแก้ปัญหาทางการเมืองพร้อมกับการแก้ปัญหาภาคใต้เพราะไม่มีใครรู้จริงเท่าพรรคประชาชาติเพราะทุกคนคือคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา กล่าวว่า เราพร้อมแสดงตัวอย่างกล้าหาญและแสดงความยินดีในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพราะเป็นความรับผิดชอบที่เรามาจัดตั้งพรรคร่วมกันเพราะ เราศรัทธาประชาธิปไตย ที่ผ่านมาเราถูกตัดโอกาสการเมืองมา 4 ปี ไร้สิทธิทางการเมือง ถามว่าได้อะไรเราได้ ราคายาง 3 กิโลกรัม 100 บาท และได้ความยากจน 4 ปีที่เราได้ระบบจากที่ไม่มีการเลือกตั้ง หลังจากรัฐธรรมนูญถูกทำลายจากคณะปฏิวัติ และกลุ่มทุนฝ่ายต่างๆ บ้านเมืองเกิดความสับสน มีการเกลียดชัง แตกแยก ไร้ความเมตตาธรรม ไม่นำพาความยุติธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้รัฐบาลปัจจุบันพยายามออกข่าวทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ทำไม่ได้ แล้วเราจะอดทนได้แค่ไหน ตนขอบอกว่า พระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือผู้ใด ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเอง นี่คือทางออกที่เรามาจัดตั้งพรรคการเมืองของเราเอง เสรีภาพความชอบธรรมเป็นหน้าที่ของพรรค และข้าราชการต้องเคารพกฎเกนของกฎหมาย ซึ่งเราพบว่ารัฐบาลนอกจากไม่ทำหน้าที่แล้ว รัฐยังละเมิดสิทธิภาพของประชาชน โกงแม้กระทั่งเงินยากจนของประชาชน ทุกวันนี้เริ่มเกิดความกลัวจนมีการเรียกของให้คืนประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยเร็ว เราจะถอยไม่ได้อีกแล้ว ต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เพราะการจัดตั้งพรรคการเมืองของเราเพื่อแสดงความพร้อมในการร่วมปกครองประเทศ เราจะร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมสู่สันติสุข เราขอร่วมกับประชาชนจัดตั้งพรรคประชาชาติ เพราะปัญหาหลักของประเทศคือ การผูกขาดอำนาจการปกครองประเทศ รวมไปถึงการศึกษา ศาสนา และผูกขาดกับประชาชน ถึงเวลาแล้วเราต้องกระจายการปกครองสู่ท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาลงสู่ท้องถิ่น บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างพรรครัฐบาลของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อต่อรอง สร้างความสมดุล การตลาด การบริโภค ลดรายจ่าย มีสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะการศึกษา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ยังกล่าวอีกว่า ชายแดนใต้เกิดความสูญเสียมานาน มีความหวาดระแวงกัน สถานการณ์อาจจะหยุดแต่สันติสุขยังไม่จบที่แท้จริงเราต้องทบทวนการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ เพราะเราคือประชาชาติร่วมกัน อำนาจรัฐบาลกลางมีอำนาจแอบแฝงผลประโยชน์กัน ด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยทหารทำให้เกิดความสูญเสียดุลยภาพทางการเมือง ทหารต้องสูญเสียชีวิต ภาพเศรษฐกิจก็เสีย ถึงเวลาแล้วที่ต้องคืนอำนาจให้ประชาชน และท้องถิ่น รัฐบาลกลางควรทำหน้าที่กำกับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการปฏิวัติในอนาคต ตนขอบอกว่า ประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทุกคนทุกชาติพันธ์ต้องช่วยกัน อย่าแบ่งชาติเพราะเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ตนจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นสมาชิกต่อพรรคประชาชาติของประเทศไทย