บรรยากาศชื่นมื่น! ผู้แทนพระองค์ฯเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน มอ.ปัตตานี

207

​​​นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 12 กันยายน 2561

​​เมื่อเช้าวันนี้ (วันพุธที่ 12 กันยายน 2561) ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ (His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa)
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์
(H.E. Faeqa bint Saeed Al Saleh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์
เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมในพิธี

​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ได้พระราชทานงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน (“His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” Bahrain Information Center ) ในวันนี้ สำหรับเงินจากกองทุน “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ สนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดละ
1 ทุน สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน และได้รับพระราชทานชื่อ
“His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” Bahrain Information Center “สนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรบาห์เรน สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน และ สนับสนุนทุนในการดำเนินงานด้านบาห์เรนศึกษา

​หลังจากนั้นรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีได้กล่าวรายงานความเป็นมา สรุปความว่า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหา พัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรนและภูมิภาคตะวันออกกลาง มีสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ มีพื้นที่บริการ 384 ตารางเมตร ที่นั่งอ่านหนังสือ 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

​​นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข แห่งราชอาณาจักร
บาห์เรน กล่าวเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ความว่า ในนามตัวแทนของ เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในวันนี้ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรนศึกษาในวันนี้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความฝันในวันวาน สู่ความเป็นจริงในปัจจุบันและสร้างชีวิตที่ดีในอนาคต จากอดีตที่ผ่านมาราชอาณาจักรบาห์เรนได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศ โดยยึดหลักความเชื่อว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรเดียวที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นผู้นำที่ทรงปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านทรงริเริ่มหรือสนับสนุนโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา สารสนเทศ เศรษฐกิจ และอีกมากมาย ราชอาณาจักรบาห์เรนจะยังคงให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือเหมือนอย่างที่ผ่านมา ตราบเท่าที่ยังมีความพยายามในการสร้างความรุ่งเรืองและความคงอยู่ของมนุษยชาติ หลังจากนั้นได้ตัดริบบิ้นเปิดแพร่คลุมป้ายแล้วเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี