เวทีเสวนา สานพลังสื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

116

วันนี้ (25 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมโนรงแรมมาเจสติก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร และ ในแนวทางการดำเนินงานโครงการและนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมกับนายวิมล เร่งศึก ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึงกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน “สานพลังสื่อมวลท้องถิ่น ร่วมพลิกวิกฤติเป็นโอกาส” วิทยากรโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ผอ.สวท.สุรินทร์ ผู้แทนสื่อมวลชน และ สสจ.สุรินทร์ จำนวน 80 คน

โดยในกิจกรรมการได้ให้ความรู้ในเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลให้น่าสนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตสื่อดิจิตอลมากขึ้น โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน ประกอบด้วย เครือข่าย นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ อาทิ การเกิดอุทกภัยรุนแรงและเกิดการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอกาบเชิง ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าการให้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนต่างๆ เนื้อหาข่าวสารยังมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องต่อไป

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ