หน้าแรก ในประเทศ สนช.เพิ่มเงินเดือน 1.3 แสน’ปธ.องค์กรอิสระ’-อัยการ-ศาลรับย้อนหลังปี 57

สนช.เพิ่มเงินเดือน 1.3 แสน’ปธ.องค์กรอิสระ’-อัยการ-ศาลรับย้อนหลังปี 57

61

สนช. ผ่านกม.ขึ้นเงินประธานองค์กรอิสระรับอื้อ ประธานศาลรธน.เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระและอัยการสูงสุด รับ1.3แสนต่อเดือน รับย้อนหลังถึงปี57

วันนี้ (27ก.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบอื่นขององค์กรต่างๆ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายพร้อมกันจำนวน 3 ฉบับดังนี้

ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยสนช.มีมติเอกฉันท์ 171 เสียง กำหนดให้

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม131,920 บาท

ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์อิสระดังกล่าว ได้รับเงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท

ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีมติเอกฉันท์ 172 คะแนน กำหนดให้

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท รวม 138,090 บาท

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม131,920 บาท และ

ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีมติเสียงข้างมาก 166 ต่อ1 เสียง กำหนดให้อัยการสูงสุด ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม131,920 บาท