ร้องตรวจสอบประธานอิสลามจังหวัด ละหมาดอีด ฝืนคำสั่งจุฬาฯ

1368

คณะบุคคลได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบประธานกอจ. ละเมิดคำสั่งจุฬาราชมนตรี ไม่ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาตามประกาศผลการดูดวงจันทร์ของสำนักจุฬาฯ

มีรายงานว่า ได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ยื่นหนังสือถึงกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดๆหนึ่งกรณีละเมิด ไม่ปฏิบัติตามประกาศผลการดูดวงจันทร์ของสำนักจุฬาราชมนตรี ในการละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาครั้งที่ผ่านมา โดยละเมิดกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกลางฯ

‘ตามพ.ร.บ.บริหารองค์กรอิสลาม 2540 กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารองค์กรอิสลาม ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และมัสยิด โดยในระเบียบปี 2559 เรื่องการการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ในข้อ 6 ระบุว่า การประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ของเดือนอิสลาม วันเริ่มถือศีลอด วันอีดิ้ลฟิตรี วันอีดิ้ลอัฎฮา และวันสำคัญอื่นๆ เป็นอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี ตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์ กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540’

ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันอีดิ้ลอัฎอา แต่มัสยิดของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดดังกล่าว ละหมาดในวันที่ 21 สิงหาคม ตามประกาศของประเทศซาอุดิอารเบีย ถือเป็นการละเมิดประกาศของจุฬาราชมนตรีที่มีอำนาจตามกฎหมาย และศาสนาให้การรับรองในฐานะเป็นผู้นำ จึงขอให้ตรวจสอบและลงโทษประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามความผิดที่กล่าวมา