เปิดโครงการ’ลูกนายอำเภอ’ สร้างนักปกครอง 3 จังหวัดชายแดนใต้

583

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ที่เปิดโอกาสให้นายอำเภอได้ปั้น นักปกครอง” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการลูกนายอำเภอ

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการลูกนายอำเภอ รวม 58 คน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอำเภอ ปลัดอำเภอ รวม 33 อำเภอ เข้าร่วมในพิธี

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการลูกนายอำเภอ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า นับเป็นโครงการที่ได้รับความสำเร็จของคณะรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติด้วยกระบวนการร่วมกันทั้งการทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และได้มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการทำงานของนักปกครองในกรมการปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา และกรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาในโครงการโดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการปกครอง จะเป็นผู้มอบ ซึ่งเป็นการแสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงในด้านการปกครองท้องถิ่นตนเอง อันเป็นการเสริมประสบการณ์เข้าสู่อาชีพนักปกครองต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณแทนนายอำเภอ 33 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ “ดีใจที่ได้ปั้น “นักปกครอง”

ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมจัดการปัญหาของสังคมการเมืองเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะนักศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครอง จำเป็นต้องเห็นภาพของผู้นำทั้งในมิติการทำงานในพื้นที่ วิสัยทัศน์ มุมมองการทำงานในสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบและเข้าใจหลักการทำงานในฐานะผู้ปกครองหน่วยงานด้านการปกครองในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการลูกนายอำเภอ ปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และขีดสมรรถนะสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ภายใต้หลักการประชาธิปไตย

โดยมีอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา รวม 33 อำเภอ และนักศึกษา จำนวน 58 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอเมือง แม่ลาน โคกโพธิ์ หนองจิก มายอ ยะหริ่ง และอำเภอยะรัง จังหวัดยะลา ได้แก่ อำเภอเมือง กาบัง รามัน ธารโต ยะหา เบตง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอเมือง ตากใบ แว้ง สุคิริน สุไหงโกหลก ระแงะ สุไหงปาดี และอำเภอรือเสาะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสทิงพระ สิงหนคร และอำเภอจะนะ