สนช.ประชุมลับ เลือก”เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์”นั่งเก้าอี้ กกต.ที่ว่างอยู่2ตำแหน่ง

32

สนช.ประชุมลับ มีมติ เลือก “เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์”ดำรงตำแหน่ง กกต.ที่ว่างอยู่สองตำแหน่ง โดย จะแจ้งมติดังกล่าวให้ บุคคลทั้งสองลาออกจากตำแหน่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวัน ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า และให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ใช้เวลาประชุม และ ลงมติแบบลับ ราว 2 ชั่วโมง เพื่อพิจารณา
รายงานการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพิ่มเติม จำนวน 2 คน
ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ อดีตที่ปรึกษา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนจะให้ความเห็นชอบทั้ง นายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กกต. ด้วยมติเห็นเกินกึ่งหนึ่ง 148 ต่อ 28
เสียง และเห็นชอบให้ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ อดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ดำรงตำแหน่ง กกต. ด้วยมติ
149 ต่อ 27

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการ สนช. จะแจ้งมติไปยังบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบทั้ง 2 เพื่อให้ลาออก
จากตำแหน่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน ก่อนที่ประธาน สนช. จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอน
ต่อไป และเมื่อมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว บุคคลทั้ง 2 จะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยจะไม่มี
การเลือกประธาน กกต. ใหม่ จากนั้น กกต. ทั้ง 7 คน จะแบ่งหน้าที่ดูแลส่วนงานต่าง ๆ ตามหน้าที่ของ กกต.
หลังจากก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถแบ่งงานได้ เพราะจะต้องรอให้ได้ กกต. ครบตามจำนวน 7 คนก่อน