ชลประทานยัน อ่างเก็บน้ำพื้นที่น้ำท่วม “มั่นคงดี”

61

ฝ่ายวิเคราะห์เเละประมวลสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 12 จุดภาคใต้ ยังแข็งแรง ไม่มีผลกระทบ

ฝ่ายวิเคราะห์เเละประมวลสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลายแห่ง ที่มีน้ำล้นอาคารระบาย น้ำล้นเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำที่ ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี ได้เเก่ อ่างเก็บนํ้าหุบกะพง จังหวัดกระบี่ ได้แก่อ่างเก็บน้ำบางกําปรัด อ่างเก็บนํ้าห้วยลึก อ่างเก็บนํ้าห้วยเขียว และอ่างเก็บน้ำคลองหยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เเก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บนํ้าคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน และอ่างเก็บนํ้าคลองดินแดง จังหวัดตรัง ได้เเก่ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จังหวัดพัทลุง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำปาพะยอม จังหวัดนราธิวาส ได้เเก่ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ว่า ในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ ได้มีการระบายน้ำตามศักยภาพเพื่อรักษาสมดุลของอ่างเก็บน้ำสภาพตัวอ่างเก็บนํ้า เเละสันเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี อีกทั้ง การระบายนํ้าส่วนเกินก็ไม่มีผลกระทบต่อตัวอ่างเก็บน้ำแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทางโครงการชลประทานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ชลประทานที่ 14 – 17 ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนและชี้แจงถึงสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บนํ้าดังกล่าว ให้กับประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างฯ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเเล้ว

 

Cr.innnews.co.th