สัมผัสผืนป่าอันร่มเย็น!ป่าฮาลาบาลา’ สายหมอกแห่งสุคิริน ย้อนรอยเส้นทาง’ทอง’โต๊ะโมะ

245

‘สุคิริน’ ดินแดนปลายด้ามขวาน ที่มีธรรมชาติอุมดมสมบูรณ์และสวยงาม มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ เป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเอง