ขยายลงทะเบียนไปฮัจย์1440 ถึง 15 ธันวาคม

89

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขยายเวลาลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีพ.ศ. 2562 (ฮ.ศ. 1440) ในระบบออนไลน์

ตามที่กรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้เปิดให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีความประสงค์สำหรับผู้ที่จะเดินทางปประกอบพิธีฮัจย์ ในปี พ.ศ.2562(ฮ.ศ.1440) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์พร้อมชำระค่าประกันการเดินทางงวดแรก จ านวน 18,000 บาท
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ ขยายเวลาในการลงทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าประกันการเดินทางงวดแรก จำนวน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 โดยผู้ที่มีความประสงค์สามารถลงทะเบียนได้ใน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญ าตจากคณะกรรมการส่งเส ริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

2. ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

3. ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application ในระบบ Android โดยดาวน์โหลดได้จาก
Google Play “ผู้แสวงบุญฮัจย์แห่งประเทศไทย”

ภายหลังการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งชำระเงินค่าประกันเดินทาง (Pay Slip)
ให้ผู้ลงทะเบียนนำเอกสารดังกล่าวไปชำระเงิน จำนวน 18,000 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

อนึ่ง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียน ยืนยันสิท ธิการเดินทาง พร้อมชำระเงิน ค่า ปร ะกันการเดินทางงวดที่สอง จำนวน 58,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสน าอิสลามและกิจการฮัจย์ โทรศัพท์ 02-282-1461 ในวันและเวลาราชการ