ยุ่งแล้ว!กกต.เผยมีแค่ 2 พรรคที่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัคร ส.ส.

3851

กกต.เผยถึงเวลานี้มีเพียงแค่ 2 พรรคที่สามารถส่งผู้สมัครส.ส.ได้.

วันที่ 21 ม.ค.62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวชี้แจงเรื่องพรรคการเมืองที่มีสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 และต้องปฏิบัติตามกฏหมายโดยต้องจัดให้มีเงินทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ

2. ต้องจัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 24 จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ รวมทั้งจัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 และให้สอดคล้องกับ พ.ร.ป. ส.ส. 2561

3. ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

และ4.จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับพรรคการเมือง ที่ได้แก้ไขใหม่ พร้อมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

รองเลขาธิการรกกต. กล่าวอีกว่า ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติตาม 4 ข้อไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ ส่วนพรรคการเมืองที่จัดตั้งตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เลย

“ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 ดำเนินการครบถ้วน 4 ข้อ เพียง 2 พรรคการเมืองเท่านั้น จึงขอให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งตามกฎหมายเก่า คือ ตามกฎหมาย 2550 และต้องการจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ข้อ และต้องแจ้งให้ นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบด้วย จึงจะมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ หากพรรคการเมืองที่ประสงค์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างน้อย 1 แห่งในจังหวัดนั้น ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ” นายแสวงกล่าว